Từ 1-7, phân loại công chức có gì mới?

Từ 1-7, phân loại công chức có gì mới?