ASEAN, UNICEF tổ chức hội thảo về tài trợ ứng phó với thiên tai

ASEAN, UNICEF tổ chức hội thảo về tài trợ ứng phó với thiên tai