Quyết tâm đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững hơn

22/10/2015 - 18:21
A A

(AGO) - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và đổi mới”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã quyết nghị, đề ra phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp phát triển giai đoạn 2015- 2020. Ngay sau đại hội bế mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã dành cho phóng viên (P.V) Báo An Giang cuộc phỏng vấn.

P.V: Xin chúc mừng đồng chí vừa tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2015- 2020. Để đưa kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển và trở thành điểm sáng của vùng ĐBSCL, quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ này là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Vương Bình Thạnh (đ/c V.B.T): Phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, cùng với những yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập ngày càng sâu rộng, đòi hỏi thời gian tới phải có sự thay đổi về tư duy trong quy hoạch và phát triển. Theo đó, Đảng bộ tỉnh thống nhất quan điểm phát triển trong 5 năm tới là: Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực, mục tiêu của phát triển. Phát triển kinh tế phải gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định biên giới, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững.

T1.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh. Ảnh: Thanh Hùng

Do đó, giai đoạn 2015- 2020, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) của tỉnh là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7%; GRDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2020 đạt 48,6 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt khoảng 148.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 6,05 tỷ USD; thu ngân sách 5 năm đạt 31.985 tỷ đồng; đến năm 2020, có 50% trường học đạt chuẩn quốc gia và 65% lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2016 - 2020) bình quân giảm 1,5%/năm; đến năm 2020, quy mô dân số khoảng 2.175.000 người, đạt 8 bác sĩ/vạn dân, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 80%; 90% dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh; có 60 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; bình quân mỗi năm kết nạp 3.000 đảng viên (đạt 3,13% dân số)...

Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Giang bằng mức trung bình của cả nước, đến năm 2020 quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhiệm kỳ 2015- 2020, tỉnh tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, gồm: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, nhất là nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; đổi mới mạnh mẽ khâu tuyển chọn, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung khâu giảm thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường thu hút đầu tư. Đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

Theo đó, phát triển kinh tế của tỉnh trên nền tảng phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung nguồn lực đầu tư theo thứ tự ưu tiên “nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng”. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và du lịch là hai mũi nhọn. Phát triển kinh tế theo hướng không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và xây dựng nền kinh tế xanh để tạo nền tảng phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng.

Tiếp tục đổi mới bộ máy Nhà nước, phân định rõ vai trò, chức năng của Nhà nước và của thị trường theo hướng giảm thiểu các rào cản, tạo động lực khuyến khích chuyển dịch, phân bổ và sử dụng các yếu tố sản xuất, nhất là vốn và nguồn nhân lực lao động theo thị trường. Nâng cao vai trò định hướng, kiến tạo và hỗ trợ phát triển của Nhà nước thông qua các cơ chế, chính sách, đòn bẩy, giảm thiểu sử dụng các biện pháp can thiệp hành chính, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tự do sáng tạo trong đầu tư kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, minh bạch.

Khai thác lợi thế các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội. Thực hiện nhanh việc tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tổ chức lại sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, chuyển mạnh mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng sang chiều sâu. Thực hiện tái cơ cấu trong đầu tư công theo hướng tập trung đầu tư những công trình mang tính đột phá, các công trình kết cấu hạ tầng không có khả năng kêu gọi đầu tư nhưng phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của KT-XH. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường liên kết phát triển, nhất là với các địa phương trong vùng ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

P.V: Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở các cấp như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c V.B.T: Để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là là khâu quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, ngay sau Đại hội, bằng nhiều hình thức, phương pháp, các cấp ủy Đảng cần triển khai, quán triệt Nghị quyết đại hội đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đúng đắn, tin tưởng, đồng tình, tự giác và cùng nhau thực hiện. Tỉnh ủy sẽ sớm ban hành các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch trọng tâm… để cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu lớn mà Nghị quyết Đại hội đã xác định. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tùy vào chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, quyền hạn của từng cá nhân và tính chất, nội dung công việc mà có sự phân công phù hợp, phối hợp nhịp nhàng đồng bộ nhằm đạt hiệu quả thiết thực và đảm bảo sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

P.V: Đồng chí nhắn gửi gì đến cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh nhà?

Đ/c V.B.T: Chúng ta có thể khẳng định, kết quả thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X là đại hội của sự "thống nhất về nhận thức và quyết tâm trong hành động". Do đó, sau đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trong bộ máy cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải bắt tay ngay vào công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng đưa Nghị quyết của đại hội vào cuộc sống. Trên tinh thần ấy, đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh hãy nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020. Với sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và với quyết tâm chính trị cao nhất, chúng ta bày tỏ sự tin tưởng rằng, An Giang sẽ có sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

P.V: Xin cảm ơn đ/c!

THU THẢO (Thực hiện)