//

Thông báo

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

03/09/2020

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn số 1710/HD-BTĐKT ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020. Và hướng dẫn số 2104/HD-BTĐKT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh) nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước và đã thẩm định đủ điều kiện tiêu chuẩn. 

Để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng. Đề nghị quý cơ quan cập nhật đăng tải danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp sau: (Có danh sách kèm theo).

- Về hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước:

+ Huân chương Lao động hạng Ba: 02 tập thể;

Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ số 89, đường Đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua địa chỉ email bantdkt@angiang.gov.vn; (hoặc dmcuong01@angiang.gov.vn). Thời gian nhận thông tin kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2020.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân.

DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2020
HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
TẬP THỂ
STT TÊN GHI CHÚ
1 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020
Tổng cộng: 02 Tập thể