//

Thông báo

Lấy ý kiến nhân dân và cá ngành liên quan đối với các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, khen thưởng cấp Nhà nước

01/10/2021

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng; Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ;

Theo hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) đã tổng hợp và thẩm định đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

Để có cơ sở tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét trình khen thưởng đúng đối tượng, thành tích theo quy định đối với các các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, khen thưởng cấp Nhà nước. Do đó, để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng trước khi thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt.

Đề nghị quý cơ quan cho ý kiến về việc chấp hành các quy định của pháp luật như nội dung nêu trên đối với các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, khen thưởng cấp Nhà nước và cập nhật đăng tải danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cụ thể sau:

I. Truy tặng Danh hiệu Vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: 02 Bà mẹ;

II. Huân chương Lao động Hạng nhất: 01 tập thể;

III. Huân chương Lao động Hạng ba: 01 tập thể và 06 cá nhân;

IV. Huân chương Lao động Hạng ba (đột xuất): 01 cá nhân;

V. Cờ Thi đua của Chính phủ: 07 tập thể

VI. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 04 tập thể và 78 cá nhân. (Có danh sách kèm theo)

Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ địa chỉ số 89,đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua email: bantdkt@angiang.gov.vn; pvthua@angiang.gov.vn).Thời gian nhận thông tin phản hồi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06 tháng 10 năm 2021.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân.

ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG VINH DỰ NHÀ NƯỚC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG VÀ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Công văn số         /HĐ.TĐKT ngày       /      /2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang)

I. TRUY TNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

TT

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ

THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Tình hình hiện nay

Dân tộc

Tôn giáo

Nguyên quán

Nơi đăng ký hồ sơ

Tổng số LS, TB

Họ và tên LS, Họ và tên TB

Năm sinh của liệt sĩ

QUAN HỆ VỚI BÀ MẸ

Số Bằng TQGC          

Con đẻ

Bản thân là LS

Chồng

1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

11

12

13

14

I

Huyện Tri Tôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Néang Sâu

1929

từ trần

khmer

Phật

xã An Phước, huyện Tri
 Tôn, tỉnh An Giang

xã An Phước, huyện Tri
 Tôn, tỉnh An Giang

1

Chau Pim

1953

x

 

 

AX 747 cm

II

TP Long Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Cội

1933

từ trần

kinh

phật

Ba Chúc, Tri Tôn,
 An Giang

Bình Khánh, TP Long
Xuyên, An Giang

2

Nguyễn Văn Hung

1955

x

 

 

2Q 127bm

Nguyễn Thị Hồng

1951

x

 

 

EH 344bm

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

1. Trường Tiểu học Bán trú A Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

  1. Tp th:

1. Trường Mầm non Dân tộc Chăm, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

B. Cá nhân:

1. Ông Châu Quốc Hùng, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học A Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

2. Bà Trần Thanh Tuyền, Giáo viên, Trường Tiểu học A Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An  Giang;

3. Bà Lưu Thị Kim Tuyền, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

5. Bà Võ Thị Ngọc Ngân, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Chu Văn An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

6. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

IV. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (ĐỘT XUẤT)

1. Hòa thượng Tích Tôn Quảng (Thái Nam), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam huyện Tịnh Biên, Trụ Trì  Chùa Bửu Sơn, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

V. CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

1. Trường Mầm non thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

2. Trường Mẫu giáo Hoàng Oanh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

3. Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

4. Trường Tiểu học A Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

5. Trường Trung học cơ sở Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

6. Trường Trung học cơ sở Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

7. Trưởng Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa, tỉnh An Giang.

VI. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

A. Tập thể:

1. Trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa, tỉnh An Giang;

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

3. Trường Mẫu giáo Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

4. Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

B. Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Hữu Ái, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, tỉnh An Giang;

2. Ông Phạm Hữu Tâm, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang;

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang;

4. Ông Lê Hồng Thanh, Giáo viên, Trường Tiểu học C Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

5. Ông Lê Văn Dũng, Giáo viên, Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

6. Bà Phạm Thanh Thảo Quyên, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

7. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên, Trường Mầm non Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

8. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Giáo viên, Trường Tiểu học C Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

9. Bà Huỳnh Ngọc Tâm, Giáo viên, Trường Tiểu học C Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

10. Ông Chung Tuấn Thanh, Giáo viên, Trường Tiểu học A Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

11. Ông Trần Thanh Lý, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

12. Ông Trần Tấn Phước, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

13. Bà Thái Thị Anh Thư, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

14. Ông La Dân Tùng, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

15. Ông Trần Trang Tấn, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

16. Ông Phạm Văn Hùng Em, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

17. Bà Tạ Thị Thanh Vân, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

18. Bà Bùi Thị Kiều Oanh, Hiệu trưởng, Trường Mần non thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

19. Bà Lê Phụng Hạnh, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học B Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

20. Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, Giáo viên, Trường Tiểu học  B Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

21. Bà Trương Thị Xuân Hiền, Giáo viên, Trường Tiểu học A thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

22. Bà Kiều Thị Bích Ngân, Nhân viên, Trường Tiểu học B Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

23. Bà Phạm Thị Trâm Anh, Giáo viên, Trường Tiều học A thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

24. Ông Nguyễn Hồng Hài, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học B thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

25. Bà Nguyễn Thị Hoài Tú, Giáo viên, trường THCS Nguyễn Công Trứ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

26. Ông Lê Thanh Mong, Giáo viên, Trường THCS Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

27. Ông Nguyễn Duy Thanh, Giáo viên, Trường THCS thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

28. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Giáo viên, Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

29. Ông Lâm Văn Cường, Giáo viên, Trường THCS Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

30. Bà Phan Thị Kim Lợi, Giáo viên, Trường Tiểu học A Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

31. Bà Nhan Thị Thùy Linh,  Giáo viên, Trường Tiểu học Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

32. Bà Cao Thị Giữ, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học bán trú A Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

33. Ông Cao Nguyên Phương, Giáo viên, Trường Tiểu học Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

34. Ông Nguyễn Văn An, Giáo viên, Trường Tiểu học Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

35. Bà Bùi Thị Ánh Loan, Giáo viên, Trường Tiểu học Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

36. Bà Lý Thị Ngọc Bích,  Giáo viên, Trường Tiểu học Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

37. Bà Nguyễn Thị Thúy Minh, Giáo viên, Truòng Tiểu học Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

38. Ông Phan Thanh Yên, Giáo viên, Trường Tiểu học Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

39. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học bán trú A Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

40. Bà Nguyễn Thị  Ánh, Giáo viên, Trường Tiểu học A Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

41. Bà Trương Thị Anh Thi, Giáo viên, Trường Tiểu học B Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

42. Ông Trần Quang Thông, Giáo viên, Trường Tiểu học A Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

43. Bà Nguyễn Thị Hà, Giáo viên, Trường Tiểu học A Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

44. Ông Nguyễn Văn Chí, Giáo viên, Trường Tiểu học A Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

45. Bà Phan Thị Hồng Loan, Giáo viên, Trường Mẫu giáo Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

46. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giáo viên, Trường  Mẫu giáo Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

47. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Mẫu giáo Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

48. Bà Nguyễn Tường Quang, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

49. Ông Nguyễn Hữu Hào, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

50. Ông Bùi Thanh Quang, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

51. Bà Phạm Thị Ngọc Giàu, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

52. Ông Đoàn Thanh Lil, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Hoà, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

53. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;

54. Bà Trần Thụy Yến, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

55. Bà Nguyễn Thị Hồng Soan, Phó Hiệu trưởng, Trường Mẫu giáo Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

56. Bà Nguyễn Thị Tố Loan, Nhân viên, Trường Mầm non thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

57. Bà Phan Thị Mỹ Chi, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học A thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

58. Bà Võ Thị Bạch Tuyết, Nhân viên, Trường Tiểu học A Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

59. Bà Lê Phạm Xuân Thư, Giáo viên, Trường Tiểu học B Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

60. Bà Nguyễn Thị Loan Phương, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

61.Bà Nguyễn Thị Bích Tranh, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê Triệu Kiết, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

62. Ông Lê Trung Vững, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Võ Ánh Đăng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

63. Ông Trần Thanh Vân, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Đoàn Bảo Đức, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

64. Ông Nguyễn Duy Toàn, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Đoàn Bảo Đức, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

65. Bà Nguyễn Văn Thị Mỹ Duyên, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Đoàn Bảo Đức, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

66. Ông Huỳnh Thành Hây, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Đoàn Bảo Đức, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

67. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Hoàng Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

68. Ông Trần Thế Diễn, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Trương Công Thận, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

69. Ông Lê Văn Thiện, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

70. Ông Phạm Thế Trường, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

71. Bà Hồ Thị Thanh Trang, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

72. Ông Phan Đông Sơn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Phan Thành Long, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

73. Ông Nguyễn Hùng Vĩ, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phan Thành Long, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;

74. Bà Trần Thị Thu Lan, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học B Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

75. Ông Lương Văn Thanh, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học B Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

76. Bà Giang Thị Giàu, Nhân viên, Trường Tiểu học A Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

77. Ông Nguyễn Văn Hữu Hạnh, Giáo viên, Trường Tiểu học B thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

78. Ông Nguyễn Nhân Hậu, Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang./.