//

Thông báo

Thông báo tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài Trần Văn Thành tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

30/07/2020

Uỷ ban nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo tượng Trần Văn Thành tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sau khi có ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thống nhất chủ trương xây dựng Tượng Quản cơ Trần Văn Thành tại Khu di tích Quản cơ Trần Văn Thành huyện Châu Phú.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú trân trọng thông báo tổ chức cuộc thi, như sau:

1. Đơn vị tổ chức, hình thức và thời gian tổ chức thi tuyển

1.1. Đơn vị tổ chức cuộc thi: Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú.

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực của đơn vị tổ chức cuộc thi.

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.688.270

Email: pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn

1.2. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

1.3. Đối tượng dự thi: Cá nhân, nhóm tác giả, các tổ chức trong nước hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam và tự nguyện tham gia.

1.4. Thời gian và trình tự thực hiện:

- Thông báo cuộc thi: Trên Đài PTTH An Giang, Báo An Giang, Cổng thông tin điện tử huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và các phương tiện thông tin khác.

- Nhận đăng ký dự thi, giao hồ sơ mời thi tuyển, giải đáp thắc mắc và tham quan thực địa: Trong giờ làm việc hành chính, từ ngày 17/7/2020 đến 16h30 ngày 10/8/2020.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự cuộc thi phải nộp phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) và được nhận 01 bộ hồ sơ mời thi tuyển (miễn phí) tại cơ quan thường trực của đơn vị tổ chức cuộc thi (địa chỉ nêu trên).

- Thực hiện phương án dự thi (sáng tác mẫu phác thảo bước 1): 60 ngày, kể từ ngày 10/8/2020.

- Thời gian cuối nhận phương án dự thi: 16h30 phút, ngày 10/10/2020.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, phương án dự thi: Trong giờ làm việc hành chính từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020, tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành (địa chỉ ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

- Hội đồng nghệ thuật chấm chọn 01 tác phẩm tiêu biểu nhất: Thời gian chấm chọn và công bố kết quả dự kiến trong vòng 15 ngày (từ ngày 11/10/2020 đến ngày 25/10/2020).

- Thể hiện mẫu phác thảo bước 2: Triển khai từ mẫu tiểu biểu nhất được chọn ở bước 1.

- Hội đồng nghệ thuật xét duyệt mẫu phác thảo bước 2.

- UBND huyện Châu Phú phê duyệt mẫu phác thảo bước 2.

2. Giải thưởng và hỗ trợ kinh phí

2.1. Giải thưởng và hỗ trợ làm phương án dự thi phác thảo bước 1:

Hội đồng nghệ thuật chấm chọn 01 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải thưởng: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)/tác phẩm.

Các tác giả có phương án dự thi không hợp lệ, không trúng giải phải tự chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp tác phẩm dự thi (kể cả chi phí khảo sát hiện trường, đi thực địa).

2.2. Hỗ trợ chi phí thể hiện mẫu phác thảo bước 2:

Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm được triển khai từ mẫu tiêu biểu nhất ở bước 1. Cơ quan tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận và hỗ trợ kinh phí làm mẫu phác thảo bước 2 là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia dự thi.

Phiếu đăng ký dự thi: Tải về

THỂ LỆ
Cuộc thi tuyển sáng tác phác thảo tượng Quản cơ Trần Văn Thành
đặt tại khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành,
xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

I. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN:

1. Hình thức:

Thi tuyển rộng rãi trong nước theo phương thức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài PTTH An Giang, Báo An Giang, Cổng thông tin điện tử huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và các phương tiện thông tin khác.

2. Đối tượng dự thi:

a) Đối với tổ chức dự thi: Tất cả các tổ chức trong nước có năng lực thiết kế kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc. Có giấy đăng ký kinh doanh với ngành nghề kinh doanh phù hợp.

b) Đối với cá nhân dự thi: Tất cả cá nhân trong nước, có trình độ chuyên ngành thiết kế kiến trúc và mỹ thuật, điêu khắc. Có chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp liên quan.

c) Quy định về trường hợp liên danh:

- Các đơn vị dự thi có thể liên danh với tổ chức khác trong nước hội đủ điều kiện do Ban tổ chức cuộc thi đề ra như trên. Trong trường hợp này, cần có một đơn vị chịu trách nhiệm chính. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản thỏa thuận liên danh được gửi đến Ban tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.

- Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia trong nước có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc. Trong trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thỏa thuận cho Ban tổ chức cuộc thi. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải được đơn vị dự thi nêu trong bản danh sách các thành viên dự thi.

d) Các cá nhân, đơn vị đã đăng ký tham dự cuộc thi khi muốn thay đổi tư cách đăng ký tham gia khác với nội dung đã đăng ký (thay đổi tên hoặc thành lập liên danh mới…) phải gửi lại đăng ký tham dự mới trước ngày cuối cùng nộp bài dự thi.

e) Những đối tượng không được phép dự thi (hoặc tham gia công tác thiết kế trong cuộc thi).

- Thành viên Hội đồng nghệ thuật, Ban giám khảo;

- Thành viên Ban tổ chức cuộc thi và các cá nhân liên quan đến việc tổ chức cuộc thi.

3. Thời gian:

- Phát hành hồ sơ mời thi tuyển sáng tác (miễn phí) trong vòng 25 ngày, từ ngày 17/7/2020 đến ngày 10/8/2020. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký tham gia với Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Thời gian đi thực địa: Các tổ chức, cá nhân sau khi nhận hồ sơ tham gia dự thi nếu có nhu cầu khảo sát thực địa, tiến hành đăng ký với Ban tổ chức cuộc thi (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để được tổ chức, hướng dẫn đi khảo sát thực địa (vị trí khu đất xây dựng tại khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú).

- Thời gian chuẩn bị phương án dự thi (bước 1): Trong vòng 60 ngày kể từ ngày 10/8/2020 (ngày kết thúc phát hành hồ sơ mời thi tuyển) đến ngày 10/10/2020.

- Thời gian nộp phương án dự thi (trong vòng 06 ngày): Trong giờ hành chính từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020) tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đề thờ Quản cơ Trần Văn Thành xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Thời gian chấm chọn, công bố kết quả, trao giải thưởng: Dự kiến sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc nộp phương án dự thi (từ ngày 11/10/2020 đến ngày 25/10/2020). Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả dự thi bằng văn bản đến các đơn vị tham gia dự thi; 01 tác phẩm tiêu biểu nhất được lựa chọn trao giải và thực hiện các bước tiếp theo.

- Thời gian nộp phương án dự thi (bước 2): Trong vòng 40 ngày kể từ ngày công bố kết quả (từ ngày 26/10/2020 đến ngày 04/11/2020), tác giả của tác phẩm đoạt giải phải thực hiện bước thể hiện nâng cao từ mẫu phác thảo và nộp về Ban tổ chức trong ngày 04/11/2020.

- Thời gian tổ chức hội thảo, trưng bày ý kiến rộng rãi nhân dân: Dự kiến trong 10 ngày, kể từ ngày nộp phương án dự thi (từ ngày 04/11/2020 đến ngày 13/11/2020), Ban tổ chức sẽ tổ chức hội thảo và trưng bày các tác phẩm nhằm lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp của nhân dân, Ban Tổ chức sẽ có văn bản đề nghị tác giả điều chỉnh lần cuối và thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

II. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ DỰ THI:

Hồ sơ dự thi bao gồm: mẫu phác thảo tác phẩm điêu khắc, bản vẽ quy hoạch mặt bằng tổng thể và phối cảnh, mô hình và thuyết minh ý tưởng nghệ thuật của tác phẩm.

1. Mẫu phác thảo tác phẩm điêu khắc dự thi: Trên chất liệu đất sét, thạch cao hoặc chất liệu khác (đá, composit…). Kích thước quy định tác phẩm vòng 1 cao từ 70 cm trở lên, tác phẩm vòng 2 cao từ 150 cm trở lên (kèm theo thuyết minh ý tưởng nghệ thuật).

2. Bản vẽ quy hoạch tổng thể và phối cảnh không gian tượng đài: in màu trên khổ giấy A0, căng pano. Mô hình kích thước tối đa 2 x 2 m (không bắt buộc).

3. Thuyết minh ý tưởng nghệ thuật thể hiện tác phẩm: Cần nêu rõ nội dung, ý tưởng cốt lõi của công trình tượng đài về hình khối, quy mô, chất liệu, tư tưởng và ấn tượng thẩm mỹ. Ý tưởng quy hoạch tổ chức không gian, công năng, giải pháp hạ tầng kĩ thuật… phù hợp với quy hoạch chung. Phân tích tính khả thi của phương án và dự kiến hiệu quả đầu tư của công trình.

(Tác phẩm, mô hình, bản vẽ, thuyết minh dự thi không ghi tên hoặc bút danh tác giả dự thi, chỉ ghi kí hiệu tự chọn)

III. ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ DỰ THI:

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác phác thảo Tượng đài Quản cơ Trần Văn Thành đặt tại khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành.

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Email: pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn

- Số điện thoại: 02963.688.270

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THI:

1. Phương pháp đánh giá:

Hội đồng nghệ thuật chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá hồ sơ dự thi.

Tất cả các thành viên của Hội đồng nghệ thuật được đọc, nghiên cứu hồ sơ dự thi, được trao đổi, tranh luận về nội dung tác phẩm dự thi trong các cuộc họp do Chủ tịch hội đồng triệu tập.

Căn cứ yêu cầu, quy định trên thang điểm được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt, các thành viên đánh giá, xếp hạng hồ sơ dự thi bằng cách bỏ phiếu được tổ chức công khai với đầy đủ các thành viên trong hội đồng.

Tổ thư ký giúp việc Hội đồng nghệ thuật tổng hợp kết quả các phiếu đánh giá, lập thành biên bản. Các phương án, tác phẩm dự thi được xếp hạng theo tổng số điểm từ cao xuống thấp.

Hội đồng nghệ thuật báo cáo kết quả thi tuyển bước 1, ra quyết định tuyển chọn 01 tác phẩm tiêu biểu được đánh giá cao nhất và thông báo cho tổ chức (cá nhân) đạt giải nhất tiếp tục hoàn thiện phương án dự thi theo ý kiến tham gia, góp ý của Hội đồng nghệ thuật, Chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện xong nộp lại phương án đã hoàn thiện và được bảo vệ phương án trước Hội đồng nghệ thuật, Chủ đầu tư. Hội đồng nghệ thuật cùng với Chủ đầu tư (trường hợp được chủ đầu tư mời) tổ chức hội thảo, trưng bày lấy ý kiến rộng rãi, báo cáo với UBND tỉnh An Giang và các cơ quan cấp trên (nếu cần) xem xét cho ý kiến làm cơ sở để Chủ đầu tư lựa chọn.

Căn cứ phương án, tác phẩm dự thi đã hoàn thiện theo ý kiến tham gia, góp ý của nhân dân, Hội đồng nghệ thuật, Chủ đầu tư sẽ xem xét lựa chọn phương án thực hiện.

Tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm được lực chọn tiếp tục được tham gia thương thảo với Chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo khi có đủ điều kiện năng lực và đề xuất tài chính phù hợp.

2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thi:

Nếu có một trong các tiêu chí bị đánh giá “không đạt” thì hồ sơ dự thi bị loại, không được đưa vào đánh giá chi tiết của cuộc thi.

* Tiêu chuẩn đánh giá sơ bộ:

TT

Các thông tin kiểm tra

Đánh giá

1

Đáp ứng Đơn dự thi

 

 

- Đối với tổ chức tham gia dự thi:

 

+ Theo đúng mẫu tại hồ sơ mời dự thi, do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền theo quy định của pháp luật ký

Đạt

+ Sai mẫu hoặc người ký không đúng theo quy định

Không đạt

- Đối với cá nhân tham gia dự thi:

 

+ Theo đúng mẫu tại hồ sơ mời dự thi và phải là người có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp

Đạt

+ Sai mẫu hoặc người ký không có giấy tờ pháp lý phù hợp

Không đạt

2

Đáp ứng yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thi tuyển

 

 

- Thành phần hồ sơ dự thi có đầy đủ các nội dung và quy cách theo yêu cầu của hồ sơ mời thi tuyển (Phác thảo tác phẩm điêu khắc, bản vẽ quy hoạch mặt bằng tổng thể và phối cảnh, mô hình và thuyết minh ý tưởng nghệ thuật của tác phẩm)

Đạt

- Thiếu một trong các nội dung trên hoặc sai quy cách.

Không đạt

3

Đáp ứng yêu cầu cơ bản về chủ đề, nội dung ý tưởng, mỹ thuật và giải pháp kỹ thuật

 

 

- Tác phẩm phù hợp chủ đề, nội dung tư tưởng và khả thi về giải pháp kĩ thuật

Đạt

- Tác phẩm không phù hợp chủ đề, gây phản cảm hoặc thiếu khả thi về giải pháp kỹ thuật

Không đạt

* Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết:

TT

Các tiêu chí

Điểm tối đa

 

Tổng số điểm

100

1

Yêu cầu về giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng

10

1.1

Tổ chức mặt bằng, không gian cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật khu vực tượng đài hài hoà, phù hợp cảnh quan khu vực xung quanh theo đúng yêu cầu

5

1.2

Hướng chính của công trình phù hợp

3

1.3

Đầy đủ các thông số, chỉ tiêu quy hoạch (Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao và chiều cao khống chế của công trình tượng đài…)

2

2

Yêu cầu về giải pháp kiến trúc và mỹ thuật điêu khắc

70

2.1

Dây chuyền công năng, hệ thống giao thông, nút điểm được bố trí thuận tiện, hợp lý, khoa học

10

2.2

Đề xuất về vật liệu, màu sắc, tỷ lệ hình khối hài hoà trong tổng thể không gian

10

2.3

Yêu cầu đối với tác phẩm điêu khắc

50

 

- Yêu cầu về hình khối, chất liệu tượng đài

15

 

- Yêu cầu về nội dung tư tưởng

15

 

- Yêu cầu về ấn tượng thẩm mỹ tác phẩm mỹ thuật

20

3

Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật công trình

10

3.1

Giải pháp kết cấu sơ bộ công trình

5

3.2

Giải pháp kỹ thuật cấp điện, cấp thoát nước tổng thể dự án

5

4

Thuyết minh phương án

10

4.1

Thể hiện được nội dung, ý tưởng cốt lõi của công trình tượng đài về hình khối, quy mô, chất liệu, nội dung tư tưởng và ấn tượng thẩm mỹ.

4

4.2

Sự phù hợp với yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc cảnh quan khu vực xây dựng.

2

4.3

Dự kiến giải pháp kỹ thuật bên trong và bên ngoài công trình tượng đài.

2

4.4

Phân tích tính khả thi của phương án và dự kiến hiệu quả đầu tư của công trình.

2

5

Mô hình dự thi (không bắt buộc )

Điểm cộng

 

Đối với tác phẩm có mô hình dự thi và được đề xuất lựa chọn trở thành tác phẩm tiêu biểu thông qua vòng 1 sẽ được Hội đồng nghệ thuật xem xét cộng điểm xét chọn.

5

V. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC BẢO MẬT HỒ SƠ DỰ THI:

- Hồ sơ, tác phẩm dự thi được đóng trong thùng, hộp, phong bì kín, bên ngoài chỉ ghi mã của phương án dự thi.

- Toàn bộ hồ sơ, tác phẩm dự thi không ghi tên tác giả và tổ chức tham gia dự thi. Tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển tự đánh mã (sử dụng 2 (hai) chữ cái in hoa) và 3 (ba) chữ số. Bản vẽ, thuyết minh và phác thảo tác phẩm cũng như mô hình (nếu có) đều đánh ký hiệu thống nhất ở vị trí phía sau hoặc góc khuất.

- Tên của cá nhân, tổ chức tham gia dự thi và mã số theo quy ước được ghi trong phong bì dán kín niêm phong cùng hồ sơ dự thi. Chỉ khi nào Hội đồng nghệ thuật chọn được phương án, tác phẩm vào bước 2 mới được bóc các phong bì để xác định tổ chức, cá nhân có phương án trúng tuyển.

VI. QUY TRÌNH CHẤM THI, THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỰ THI:

Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật sẽ tổ chức chấm chọn trong các phương án, tác phẩm dự thi để chọn ra 01 tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải và tiếp tục thực hiện bước 2. Tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm đạt giải sẽ được bố trí thời gian chỉnh sửa hoàn thiện tác phẩm theo ý kiến góp ý và được Hội đồng nghệ thuật mời thuyết trình phương án, tác phẩm dự thi trước hội đồng trên cơ sở hồ sơ dự thi (có thể bổ sung hình thức trình chiếu).

Ban tổ chức sẽ công bố kết quả dự thi các vòng khi có báo cáo kết quả tuyển chọn của Hội đồng nghệ thuật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VII. QUY ĐỊNH VỀ KẾT QUẢ DỰ THI, TÍNH PHÁP LÝ VÀ QUYỀN TÁC GIẢ:

Ban tổ chức sẽ chỉ lựa chọn một phương án tốt nhất để triển khai dự án ở các bước tiếp theo. Tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm dự thi tốt nhất sẽ được đề nghị là đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế kỹ thuật thi công (KTTC) và thi công công trình phần mỹ thuật theo quy định của pháp luật về bản quyền.

Tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm được lựa chọn để xây dựng công trình được ưu tiên triển khai thực hiện dự án tác tượng Quản cơ Trần Văn Thành khi có đủ điều kiện năng lực; nếu không có đủ điều kiện năng lực, có thể liên danh thực hiện với các tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thực hiện nhưng phải đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án, tác phẩm được lựa chọn từ chối thực hiện dự án, Ban tổ chức cuộc thi có quyền sử dụng tác phẩm dự thi để lựa chọn đơn vị có năng lực khác triển khai thực hiện dự án.

VIII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- Bước 1: Tác phẩm tiêu biểu nhất (01 giải): 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)/tác phẩm.

- Bước 2: Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm được triển khai từ mẫu tiêu biểu nhất ở bước 1. Hội đồng nghệ thuật xét duyệt mẫu phác thảo bước 2. Cơ quan tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận và hỗ trợ kinh phí làm mẫu phác thảo bước 2 là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

IX. THÔNG TIN KHÁC:

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng thường trực Ban tổ chức thi tuyển sáng tác phác thảo tạc tượng Quản cơ Trần Văn Thành đặt tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Email: pvhtt.chauphu@angiang.gov.vn

- Số điện thoại: 02963.688.270

Trên đây là thể lệ cuộc thi tuyển sáng tác phác thảo tượng Quản cơ Trần Văn Thành đặt tại khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Văn Bé Tám