Thời gian trốn tránh có được tính vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?

03/04/2014 - 09:59
A A

Bạn đọc dnghnglong (rungram_88_89@...) có hỏi: Tôi muốn hỏi 1 điều là người phạm tội nghiệm trọng thì sau lệnh truy nã có thời gian và vượt qua thời gian đó sau này có bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa không?

Luật gia Đặng Thu Hiền trả lời: 
 
Điều 23 Bộ luật hình sự qui định về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, như sau:
 
1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
 
2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:
A) Năm năm đối với các tội phạm ít nghiêm trọng;
B) Mười năm đối với các tội phạm nghiêm trọng;
C) Mười lăm năm đối với các tội phạm rất nghiêm trọng;
D) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
 
3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới.
 
Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bị bắt giữ.
 
   Theo LG Đặng Thu Hiền (Công An TP.HCM)