Tinh thần 30-4 thể hiện trong thành tựu của sự nghiệp đổi mới

24/04/2015 - 13:01
A A

Tinh thần chiến thắng 30-4 lịch sử cũng là tinh thần và ý chí tiến lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới.

Sáng 24-4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015). GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử tham luận tại hội thảo

Các tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử một lần nữa khẳng định: Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Đây là mốc son sáng ngời trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là thành quả của ý chí và tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của toàn dân tộc. Đồng thời cũng làm sáng tỏ thêm những bài học sâu sắc về quá trình Đảng lãnh đạo, tổ chức cuộc chiến đấu giành và bảo vệ độc lập tự do dân tộc.

Theo PGS. TS Nguyễn Danh Tiên, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thắng lợi Tổng tiến công năm 1975 bắt nguồn từ đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng Lao động Việt Nam.

“Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Đường lối quân sự của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là đường lối khởi nghĩa vũ trang nhân dân và kháng chiến toàn dân, toàn diện. Sở dĩ Đảng đã động viên được sức mạnh toàn dân vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mục tiêu do nhân dân và vì nhân dân với ý nghĩa và nội dung đầy đủ nhất của thời đại mới”, PGS.TS Nguyễn Danh Tiên nêu rõ.

GS TS Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Lịch sử càng lùi xa, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc vĩ đại, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam, những bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và hơn hết đó là sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc dưới dự lãnh đạo của Đảng.

Những bài học kinh nghiệm của Đảng lãnh đạo chiến tranh cách mạng không những có giá trị tạo nên chiến thắng trong lịch sử, mà còn có ý nghĩa to lớn và lâu dài đối với sự lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Đảng và Chính phủ đã kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp với quy luật, thực tế cuộc sống, hợp lòng dân.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh: Đó là chủ trương lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đồng thời phát triển nền văn hóa, chính sách xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Coi giáo dục và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Đó là chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Những chủ trương đường lối, chính sách đó đã kế tục, phát huy và phát triển ý chí và trí tuệ Việt Nam, là cơ sở để chúng ta tin rằng tinh thần chiến thắng 30-4 lịch sử cũng là tinh thần và ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiến lên giành những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới.

Cũng tại hội thảo, nhiều ý kiến phân tích sâu sắc và khẳng định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn là thắng lợi của đường lối ngoại giao trong thời đại Hồ Chí Minh. Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn, hiệu quả của quốc tế trên cơ sở nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc.-.

Theo NGUYÊN NHUNG - LẠI THOA (VOV Online)