Châu Phú

Trao tiền hỗ trợ 3 hộ bị hỏa hoạn tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung

Trao tiền hỗ trợ 3 hộ bị hỏa hoạn tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung