Lễ giỗ 320 năm Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Lễ giỗ 320 năm Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh