Xây dựng nông thôn mới ở Long Điền B

31/07/2013 - 17:44
A A

Tính đến cuối năm 2012, Long Điền B (Chợ Mới) huy động “xã hội hóa” nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới được trên 13,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 3,3 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, giao thông, phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn xã.

Tính đến cuối năm 2012, Long Điền B (Chợ Mới) huy động “xã hội hóa” nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới được trên 13,3 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 3,3 tỷ đồng và nhiều ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, giao thông, phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn xã.

            Tự đánh giá mức độ hoàn thành, Long Điền B có 9/20 tiêu chí đã đạt được theo lộ trình đề ra, chiếm 45% kế hoạch; còn căn cứ vào từng chỉ tiêu thì xã có 35/59 chỉ tiêu đạt được, chiếm 59,32% kế hoạch. Cụ thể, đạt 17/27 chỉ tiêu không cần đến vốn đầu tư của Nhà nước (62,96%); nhóm chỉ tiêu thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, các chính sách khuyến khích phát triển của trung ương và UBND tỉnh, có 7/13 chỉ tiêu đã đạt (53,84%); nhóm chỉ tiêu vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư, có 3/5 chỉ tiêu đã đạt (60%); nhóm chỉ tiêu cần có sự hỗ trợ đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước, có 8/14 chỉ tiêu (57,14%). Mặc dù, cấp ủy, chính quyền, ban ngành và đoàn thể địa phương có nhiều nỗ lực trong việc tập trung chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện. Song, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định, như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, nhân dân; khả năng vận động, tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể xã, ấp; tổng hợp tình hình, cập nhật việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu…

Qua phân tích cho thấy, ở Long Điền B có một số tiêu chí rất khó đạt, đó là tiêu chí 6 (về trường học) và tiêu chí 7 (về cơ sở vật chất văn hóa) cần phải được sự hỗ trợ vốn của Nhà nước mới đạt; tiêu chí 8 (về chợ) cần phải có mặt bằng xây dựng và vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư; tiêu chí 11 (về thu nhập) xã điểm đến năm 2015 rất khó đạt được chỉ tiêu chung năm 2020 là 49 triệu đồng/người/năm… Còn về chỉ tiêu 10.4 (về nhà ở trên sông, kênh, rạch và trong vùng sạt lở phải di dời), toàn xã hiện còn 97 hộ phải di dời, nhưng chưa xây dựng được cụm và tuyến dân cư, nếu muốn xây dựng thì cần phải có mặt bằng và Nhà nước hỗ trợ vốn. Chỉ tiêu 15.3 và 15.4 (về lao động qua đào tạo và đào tạo nghề), nếu chỉ tính lao động qua đào tạo và qua đào tạo nghề phải có chứng chỉ thì đến năm 2015 xã điểm đạt trên 50% đối với lao động và trên 40% qua đào tạo nghề là rất khó đạt, vì đa số lao động tự học ở gia đình hoặc các cơ sở nhưng không được cấp giấy chứng nhận.

 
 Cưa xẻ gỗ phục vụ nghề mộc

Đối với chỉ tiêu 18.7 (về khu xử lý rác thải, người dân có chi trả phí thu gom và xử lý), hiện nay Long Điền B chưa tìm được địa điểm để làm bãi rác, trong khi đó thuê nhân công thu gom lại không đủ kinh phí để chi trả. Chỉ tiêu 18.8 (về thu gom và xử lý chất thải, nước thải trong khu dân cư, chợ), trong thời gian qua việc quy hoạch đầu tư xây dựng chợ, khu dân cư đều không bố trí diện tích đất để làm ao xử lý nước thải; hiện nay địa phương đang gặp khó do không có quỹ đất, nếu đầu tư thì chi phí rất lớn. Chỉ tiêu 19.1.3 (về cán bộ không chuyên trách xã và trưởng, phó ấp), nếu quy định trưởng, phó ấp phải có trình độ từ trung cấp chuyên môn trở lên thì rất khó đạt được chỉ tiêu này. 

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Long Điền B đã tiếp tục đề ra lộ trình phấn đấu năm 2013, 2014, 2015 để hoàn thành 20 tiêu chí và 59 chỉ tiêu. Trước hết, tập trung thực hiện chỉ tiêu 4.3.2 và chỉ tiêu 4.3.4, ngành Nông nghiệp phối hợp với các đoàn thể xã, ấp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nông dân áp dụng chương trình “1 phải, 5 giảm”, tham gia các mô hình sản xuất rau màu theo hướng an toàn, chất lượng, đồng thời mở lớp tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất điểm và triển khai nhân rộng ra trên địa bàn xã. Vận động hộ chăn nuôi gia súc gia cầm làm chuồng trại hợp vệ sinh, tăng cường chính sách hỗ trợ xây túi biogas; đối với các hộ sản xuất - kinh doanh thuộc diện có cam kết bảo vệ môi trường phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kiên quyết xử lý; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (chỉ tiêu 18.3, chỉ tiêu 18.5, chỉ tiêu 18.8). Áp dụng đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, ngành nghề, dịch vụ được mở rộng; đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập người dân (chỉ tiêu 11).

Bài, ảnh: T.P – T.A