Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-12 đến 31-12-2017

04/01/2018 - 15:51

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-12 đến 31-12-2017

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

11

11 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

428

424 (99,07%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

217

211 (97,24%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

126

59 (46,8%)

0

5

Sở Công thương

1.079

1.014 (94%)

0

6

Sở Xây dựng

15

12 (80%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

24

24 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

57

57 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

1.913

1.402 (73,3%)

0

10

Sở Ngoại vụ

0

0

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

14

11 (78,57%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

3

3 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

24.211

24.211 (100%)

0

14

Sở Tài chính

136

136 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

68

68 (88%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

70.566

66.435 (94,15%)

0

17

Sở Tư pháp

10

10 (100%)

0

18

Sở Y tế

557

557 (100%)

0

19

Cục Hải quan

1.534

1.534 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

12

12 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

0

0

 

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

41

41 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

141

141 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.500

2.701 (77,17%)

 

Phòng LĐ-TB&XH

7

7 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

246

246 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

162

145 (89,5%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

36

24 (100%)

0

Phòng Tư pháp

75

88 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

50

50 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1.037

1.137 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

92

92 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

143

143 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

58

58 (100%)

0

Phòng Kinh tế

10

10 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

59

59 (100%)

0

Phòng Tư pháp

408

408 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

63

63 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

770

770 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

210

210 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

53

53 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

30

30 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

110

110 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

557

557 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1.363

1.107 (81,22%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

33

33 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

76

66 (86,84%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

17

13 (76,47%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

26

26 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

63

63 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Phòng LĐ-TB&XH

7

 7 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

32

32 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

15 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

16

16 (100%)

0

Phòng Tư pháp

50

50 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

27

27 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

6

6 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

106

106 (100%)

 

Phòng LĐ-TB&XH

125

125 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

83

83 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

18

18 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

152

152 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

11

 11 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

139

139 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

149

 149 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

89

 89 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

 15 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

  0

0

Phòng Tư pháp

220

 220 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.011

1.473 (73,25%)

11 (0,54%)

Phú Tân

Chi cục Thuế

54

54 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

0

0

0

Phòng Kinh tế

5

5 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

0

0

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

86

86 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

425

196 (46,12%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

8

8 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

15

15 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

37

37 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

182

182 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

66

66 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1.487

1.118 (75,2%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

167

167 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

47

47 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

7

7 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

19

19 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

301

301 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

7

7 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

967

967 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

121

121 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

68

68 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

23

23 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

12

12 (100%)

0

Phòng Tư pháp

75

75 (100%)

0

 

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

Trong tháng 12-2017, đối với cấp sở, ngành tỉnh, không có HS trễ hạn của doanh nghiệp. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Chợ Mới có 11 HS trễ hạn của người dân (chưa có báo cáo giải thích lý do).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)