COVID-19 tiếp tục tác động xấu tới du lịch Việt Nam 7 tháng năm 2021

COVID-19 tiếp tục tác động xấu tới du lịch Việt Nam 7 tháng năm 2021