Bác đề nghị cải tổ VPF của bầu Đức

Bác đề nghị cải tổ VPF của bầu Đức