Ngăn nhập cảnh trái phép để chặn dịch Covid-19

Ngăn nhập cảnh trái phép để chặn dịch Covid-19