Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh