Đề nghị rà soát, sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế

Đề nghị rà soát, sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế