Hoa Kỳ, Việt Nam thúc đẩy chuyển giao đồ bảo hộ cá nhân phòng chống dịch

Hoa Kỳ, Việt Nam thúc đẩy chuyển giao đồ bảo hộ cá nhân phòng chống dịch