Nhiều tỉnh, thành phố vẫn chưa công bố cấp độ dịch COVID-19

Nhiều tỉnh, thành phố vẫn chưa công bố cấp độ dịch COVID-19