Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư