Tập trung triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược biển Việt Nam

Tập trung triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược biển Việt Nam