Thông báo

Nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang liên quan đến Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế

05/04/2024

Ngày 5/4, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Đoàn Thanh Hùng đã ký Thông báo 22/TB-SYT về việc nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang liên quan đến lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Cụ thể, từ ngày 8/4/2024, Sở Y tế An Giang bắt đầu nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang liên quan đến lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 30/1/2024, Sở Y tế An Giang đã có thông báo tạm ngừng nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang liên quan đến Lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, do phần mềm hệ thống dịch vụ công quốc gia liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh chữa bệnh đang bị đóng (bị bãi bỏ tại Quyết định 159/QĐ-BYT) và chờ cập nhật, thay thế thủ tục hành chính mới.

HẠNH CHÂU