Israel, Hamas gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào phút chót

Israel, Hamas gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vào phút chót