Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 có tác động gì đến giá trị dự án Thủ Thiêm Zeit River?

Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 có tác động gì đến giá trị dự án Thủ Thiêm Zeit River?