Cấp phát hơn 401 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở An Phú

Cấp phát hơn 401 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở An Phú