V-League 2021: Tân binh Topenland Bình Định bị cầm hòa đáng tiếc

V-League 2021: Tân binh Topenland Bình Định bị cầm hòa đáng tiếc