Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-11 đến 30-11-2017

01/12/2017 - 16:05

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-11 đến 30-11-2017

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

13

13 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

477

468 (98,11%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

290

270 (93,1%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

160

98 (61,3%)

0

5

Sở Công thương

1.087

1.024 (94,2%)

0

6

Sở Xây dựng

13

6 (46,2%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

20

20 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

51

51 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.621

1.918 (73,18%)

0

10

Sở Ngoại vụ

2

2 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

5

3 (60%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

7

7 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

19.124

19.124 (100%)

0

14

Sở Tài chính

157

157 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

75

66 (88%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

50.335

46.047 (91,48%)

0

17

Sở Tư pháp

4

4 (100%)

0

18

Sở Y tế

502

566 (113%)

0

19

Cục Hải quan

1.521

1.521 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

11

11 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

0

0

0

 

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

41

41 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

2.875

2.171 (75,51%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

3

3 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

277

277 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

223

208 (93,27%)

0

Phòng Kinh tế

9

9 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

24

24 (100%)

0

Phòng Tư pháp

88

88 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

37

37 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1.136

1.136 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

93

93 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

103

103 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

69

69 (100%)

0

Phòng Kinh tế

11

11 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

23

23 (100%)

0

Phòng Tư pháp

440

440 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

74

74 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

74

74 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

240

240 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

41

41 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

34

34 (100%)

0

Phòng Kinh tế

3

3 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

110

110 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

494

494 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

72

72 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

33

33 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

66

66 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

18

18 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

97

97 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

159

159 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Phòng LĐ-TB&XH

89

89 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

47

47 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

21

21 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

85

85 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

45

45 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

3

3 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

94

94 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

57

57 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

19

19 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

247

247 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

25

 25 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

199

 199 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

135

 135 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

143

 143 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

19

 19 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

  0

0

Phòng Tư pháp

131

131 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

63

63 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

3

3 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

0

0

0

Phòng Kinh tế

9

9 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

0

0

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

111

111 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

420

111 (26,43%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

6

7 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

50

50 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

44

44 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

188

188 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

51

51 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1.574

1.272 (81%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

147

147 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

54

54 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

19

19 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

431

431 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1.113

1.012 (90,93%)

3 (0,27%)

Phòng LĐ-TB&XH

117

117 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

129

129 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

20

20 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

312

312 (100%)

0

 

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục/

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Võ Thành Chấn

Đăng ký thừa kế GCN QSDĐ

10-10-2017

31-10-2017

2-11-2017

2

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất (VPĐKĐ) huyện An Phú

Có thư xin lỗi

2

Nguyễn Văn Nhiều

Cấp lại GCN QSDĐ

19-8-2017

8-11-2017

21-11-2017

7

Chi nhánh VPĐKĐ huyện An Phú

Có thư xin lỗi

3

Nguyễn Tấn Tài

Cấp đổi GCN QSDĐ

19-10-2017

10-11-2017

13-11-2017

1

VPĐKĐ tỉnh

An Giang

Có thư xin lỗi

 

Trong tháng 11-2017, đối với cấp sở, ngành tỉnh, không có HS trễ hạn của doanh nghiệp. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, huyện An Phú có 3 HS trễ hạn của người dân, đều có thư xin lỗi.

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)