Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-12 đến 31-12-2018

05/01/2019 - 13:41

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-12 đến 31-12-2018

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

10

10 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

558

551 (98,7%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

398

398 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

148

82 (55,4%)

0

5

Sở Công thương

817

730 (89,35%)

0

6

Sở Xây dựng

22

17 (77%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

17

17 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

84

84 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.406

1.840 (76%)

0

10

Sở Ngoại vụ

2

2 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

1

1 (100%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

11

8 (72,7%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

28.796

28.796 (100%)

0

14

Sở Tài chính

65

65 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

45

45 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

71.698

68.267 (95,22%)

0

17

Sở Tư pháp

7

7 (100%)

0

18

Sở Y tế

262

228 (87,02%)

0

19

Cục Hải quan

1.830

1.830 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

12

12 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

25

25 (100%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

45

45 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

152

152 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.736

1.908 (69,74%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

244

244 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

170

154 (90,59%)

0

Phòng Kinh tế

4

4 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

28

28 (100%)

0

Phòng Tư pháp

239

239 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

13

13 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.324

1.324 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

62

62 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

229

229 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

21

21 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

10

10 (100%)

0

Phòng Tư pháp

337

337 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

57

57 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

741

741 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

134

134 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

30

30 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

31

31 (100%)

0

Phòng Kinh tế

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

98

98 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

509

509 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

106

106 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.249

1.023 (81,9%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

23

23 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

51

51 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

28

24 (85,71%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

82

82 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

77

77 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.359

1.670 (70,7%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

129

129 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

78

78 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

16

16 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

75

75 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

59

59 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

93

93 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.599

1.599 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

256

256 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

40

40 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

16

16 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

195

195 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

71

71(100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

150

150 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.805

1.229 (68,09%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

218

218 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

92

92 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

33

22 (66,67%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

243

243 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

21

21 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.846

1.846 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

456

456 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

53

53 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

28

28 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

135

135 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

61

61 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

113

113 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

553

258 (46,66%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

124

124 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

78

78 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

61

61 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

127

127 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

16

16 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

227

28 (12,33%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.679

1.096 (65,3%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

150

150 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

25

25 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

48

48 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

374

374 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

5

5 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

873

873 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

181

181 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

54

54 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

22

22 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

6

6 (100%)

0

Phòng Tư pháp

121

121 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

Trong tháng 12-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố, không có hồ sơ trễ hạn của người dân, doanh nghiệp. Đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh gởi báo cáo theo đúng mẫu hướng dẫn của Báo An Giang để đảm bảo thống nhất trong tổng hợp (Công văn số 06/BAG-KT, ngày 10-4-2018 của Báo An Giang).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)