Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-8 đến 31-8-2018

05/09/2018 - 14:09

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-8 đến 31-8-2018

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

10

10 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

396

390 (96,33%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

397

389 (98%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

131

80 (61,1%)

0

5

Sở Công thương

660

615 (93,18%)

0

6

Sở Xây dựng

24

18 (75%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

21

16 (76,2%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

74

74 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.724

2.146 (79%)

0

10

Sở Ngoại vụ

1

1 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

10

9 (90%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

8

7 (87,5%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

19.614

19.614 (100%)

0

14

Sở Tài chính

43

43 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

59

53 (89%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

42.322

41.547 (98,17%)

4 (0,009%)

17

Sở Tư pháp

0

0

0

18

Sở Y tế

479

401 (83,72%)

2 (0,42%)

19

Cục Hải quan

1.675

1.675 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

10

10 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

220

220 (100%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

45

45 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

166

166 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.862

1.966 (68,69%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

9

9 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

222

222 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

206

186 (90,29%)

0

Phòng Kinh tế

4

4 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

27

27 (100%)

0

Phòng Tư pháp

42

42 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

70

70 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

5

5 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.316

1.316 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

55

55 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

117

117 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

56

56 (100%)

0

Phòng Kinh tế

10

10 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

505

505 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

53

53 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

924

922 (99,78%)

2 (0,22)

Phòng LĐ-TB&XH

160

160 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

33

33 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

38

38 (100%)

0

Phòng Kinh tế

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

146

146 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

577

577 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

70

70 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.415

1.111 (78,52%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

56

37 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

34

48 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

23

15 (65,22%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

94

94 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

79

79 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.427

1.868 (77%)

10 (0,4%)

Phòng LĐ-TB&XH

95

95 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

93

93 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

25

25 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

75

75 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

36

36 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

143

143 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.401

1.383 (98,72%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

204

204 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

55

55 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

25

25 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

254

254 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

21

21 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

149

149 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.977

1.419 (71,8 %)

7 (0,4% )

Phòng LĐ-TB&XH

268

268 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

140

98 (70%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

28

   9 (32%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

648

648 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

57

57 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

3

3 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.812

1.812 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

198

198 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

57

57 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

37

37 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

134

134 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

24

24 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

120

120 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

412

330 (80,1%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

110

110 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

48

48 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

      64

64 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

138

138 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

30

30 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

234

127 (54,3%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.413

1.116 (79%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

156

156 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

35

35 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

18

18 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

413

413 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

5

5 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.056

1.056 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

172

172 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

57

57 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

23

23 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

115

115 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Nguyễn Trung Hiếu

Thủ tục cấp lại GCN đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bán lẻ thuốc

20-7-2018

14-8-2018

15-8-2018

1

Phòng Nghiệp vụ (Sở Y tế)

 

2

Ngô Sơn Ca

Thủ tục cấp lại GCN đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bán lẻ thuốc

19-7-2018

13-8-2018

15-8-2018

2

Phòng Nghiệp vụ (Sở Y tế)

 

3

Trần Quân Toàn

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

9-5-2018

18-6-2018

16-8-2018

60

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gởi BHXH TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí khám chữa bệnh

4

Nguyễn Thanh Bình

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

6-6-2018

16-7-2018

17-8-2018

32

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gởi BHXH TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí khám chữa bệnh

5

Nguyễn Hữu Giàu

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

11-6-2018

21-7-2018

07-8-2018

17

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gởi BHXH TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí khám chữa bệnh

6

Võ Văn Linh

Cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả

24-7-2018

7-8-2018

20-8-2018

9

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gởi BHXH TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí khám chữa bệnh

7

Dương Tấn Phố

44b

26-6-2018

31-7-2018

1-8-2018

1

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật sai sót kỹ thuật

8

Nguyễn Văn Nha

63a

5-7-2018

27-7-2018

1-8-2018

5

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật sai sót kỹ thuật

9

Nguyễn Quang Minh

30a

6-6-2018

31-7-2018

2-8-2018

2

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Mỹ An công khai trễ

10

Đỗ Hữu Thường

28a

7-6-2018

1-8-2018

6-8-2018

5

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật biên vẽ chậm

11

Trần Vĩnh Khương

29 (nhà)

10-7-2018

9-8-2018

15-8-2018

6

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật biên vẽ chậm

12

Trần Thị Lệ Thủy

28a

23-6-2018

16-8-2018

27-8-2018

11

VPĐKĐ

Chợ Mới

UBND xã Long Giang công khai trể

13

Phạm Thị Huệ Hiền

44b

3-7-2018

23-8-2018

27-8-2018

4

VPĐKĐ

Chợ Mới

Tổ kỹ thuật đo đạc chậm

14

Nguyễn Thị Kim Thanh

28a

2-4-2018

31-7-2018

1-8-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do chủ sử dụng chưa cắm mốc ranh; UBND xã trễ do cán bộ xác minh đi công tác

15

Lê Văn Lẹ

28a

7-5-2018

27-7-2018

30-7-2018

2

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do vắng chủ giáp ranh

16

Trần Kim Sang

62a

10-5-2018

27-7-2018

30-7-2018

2

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ đăng ký trễ do xác minh nguyên nhân mất GCN; Phòng đăng ký và cấp GCN trễ do cán bộ thẩm định trình ký trễ

17

Võ Văn Chí

44a

28-5-2018

31-7-2018

1-8-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do vắng chủ giáp ranh; Phòng Thông tin – Lưu trữ trễ do cán bộ thẩm tra trễ

18

Đỗ Khải Huy

44b

23-6-2018

7-8-2018

8-8-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do chưa cắm mốc ranh

19

Huỳnh An Hoàng

29

4-7-2018

13-8-2018

14-8-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do chưa cắm mốc ranh

20

Lê Thị Cọp

18a

5-7-2018

27-7-2018

30-7-2018

2

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do chưa cắm mốc ranh; Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

21

Nguyễn Thị Hởi

54b

17-7-2018

14-8-2018

15-8-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Tổ kỹ thuật trễ do vắng chủ giáp ranh

22

Võ Minh Thông

53a

23-7-2018

27-7-2018

30-7-2018

2

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

23

Võ Văn Năng

53a

7-8-2018

13-8-2018

14-8-2018

1

VPĐKĐ

Châu Phú

Phòng TNMT trễ do cán bộ thẩm định, trình ký đi công tác

Trong tháng 8-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có 4 HS trễ hạn, Sở Y tế có 2 HS trễ hạn (có thống kê, đánh giá). Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, huyện Chợ Mới có 7 HS trễ hạn, huyện Châu Phú có 10 HS trễ hạn (đều của người dân, có thống kê, đánh giá), TX. Tân Châu có 2 HS trễ hạn (không có giải trình theo mẫu).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)