Chính sách về kinh tế, có hiệu lực từ tháng 4/2023

31/03/2023 - 19:36

 - Quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy định điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng… là các chính sách mới trên lĩnh vực kinh tế, có hiệu lực từ tháng 4/2023.

A A

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tư 11/2022/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/9/2022, có hiệu lực từ ngày 1/4/2023, quy định về bảo lãnh ngân hàng, trong đó có quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai. Cụ thể, ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, khi: Trong giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại, có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng; không bị cấm, hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố công khai danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng thương mại xem xét, quyết định cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư, khi chủ đầu tư đáp ứng đủ yêu cầu quy định (trừ trường hợp ngân hàng thương mại bảo lãnh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lãnh đối ứng); dự án của chủ đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật liên quan. Số tiền bảo lãnh cho dự án nhà ở hình thành trong tương lai tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các khoản tiền khác (nếu có) theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngày 28/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2023/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023, sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, các tài liệu có liên quan theo trường hợp hoàn thuế dự án đầu tư tại Khoản 2, Điều 28 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Cụ thể: Đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP. Hồ sơ, gồm: Bản sao một trong các hình thức giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận về kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng điều chỉnh tiền thuế GTGT, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế (nếu có) theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 49/2022/NĐ-CP, thì việc điều chỉnh thực hiện như sau: Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành quyết định thu hồi tiền hoàn thuế, tính tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính về thuế, thì cơ quan thuế ra quyết định điều chỉnh theo Mẫu quyết định số 38 ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã khai bổ sung số thuế GTGT thu hồi hoàn, thì cơ sở kinh doanh và cơ quan thuế thực hiện theo Mẫu số 02/KTT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính để điều chỉnh lại số tiền thuế GTGT thu hồi hoàn, tiền chậm nộp.

Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD, ngày 3/3/2023 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực từ ngày 20/4/2023. Trong đó, quy định việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng. Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng, thì phải ký kết phụ lục hợp đồng, làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng, làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian (tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia thực hiện theo công thức điều chỉnh cho một yếu tố chi phí nhân công tại mục I, Phụ lục I kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD.

Trường hợp tạm dừng công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP cần thực hiện: Bên giao thầu, bên nhận thầu căn cứ yêu cầu tạm dừng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đánh giá tác động đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định, thỏa thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng. Trường hợp phát sinh chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, thì bên giao thầu, bên nhận thầu căn cứ nội dung hợp đồng, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự kiện dẫn đến tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng, làm cơ sở xác định, thỏa thuận về các khoản chi phí phát sinh hợp lý.

K.N

 

tin-nong