Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-6 đến 30-6-2019

05/07/2019 - 08:57

 - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-6 đến 30-6-2019

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

3

3 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

400

389 (97,25%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

270

270 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

181

93 (51,38%)

0

5

Sở Công thương

893

812 (90,92%)

0

6

Sở Xây dựng

17

13 (92,9%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

23

13 (56,52%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

87

87 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.521

1.939 (77%)

0

10

Sở Ngoại vụ

3

3 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

7

3 (42,9%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

3

3 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

25.962

25.962 (100%)

0

14

Sở Tài chính

33

33 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

55

55 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

115.576

77.335 (66,91%)

0

17

Sở Tư pháp

6

6 (100%)

0

18

Sở Y tế

106

106 (100%)

0

19

Cục Hải quan

1.874

1.874 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

6

6 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

69

67 (97,1%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

78

78 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

138

138 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.727

1.887 (69,2%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

3

3 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

192

192 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

240

218 (90,83%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

22

22 (100%)

0

Phòng Tư pháp

261

261 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

61

61 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.387

1.387 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

106

106 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

61

61 (100%)

0

Phòng Kinh tế

3

3 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

350

350 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

79

79 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

858

858 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

115

115 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

24

24 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

34

34 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

92

92 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

570

570 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

74

74 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.222

899 (73,57%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

21

21 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

58

58 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

22

16 (72,73%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

62

60 (96,77%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

58

58 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.374

1.698 (71,5%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

135

135 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

45

45 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

10

10 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

10

10 (100%)

0

Phòng Tư pháp

175

175 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

54

54 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

115

115 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.783

1.783 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

88

88 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

48

48 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

27

27 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

204

204 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

31

31 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

145

145 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.183

1.569 (71,9 %)

0

Phòng LĐ-TB&XH

343

343 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

72

72 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

26

23 (88,5%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

290

290 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

61

61 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.381

1.381 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

102

102 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

28

28 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

40

40 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

132

132 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

34

34 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

125

125 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

853

698 (81,83%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

83

83 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

49

49 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

53

53 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

212

212 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

45

45 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

408

60 (14,7%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.423

1.443 (59,55%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

146

146 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

22

22 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

59

59 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

414

414 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

13

13 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

961

961 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

62

62 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

39

39 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

30

30 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

96

96 (100%)

0

3. Thống kê những hồ sơ xử lý trễ hạn

Trong tháng 6-2019, đối với sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố không có hồ sơ trễ hạn của người dân, doanh nghiệp.

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)