Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-7 đến 31-7-2020

05/08/2020 - 15:32

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-7 đến 31-7-2020

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số
hồ sơ
tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

0

0

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

541

527 (97,41%)

0

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

736

682 (93%)

0

4

Sở Tài nguyên - Môi trường

160

67 (41,88%)

0

5

Sở Công thương

1.331

1.225 (93,03%)

0

6

Sở Xây dựng

13

13 (100%)

0

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH)

22

17 (77,27%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

43

37 (86%)

0

9

Sở Giao thông - Vận tải

2.392

1.788 (75%)

0

10

Sở Ngoại vụ­­

0

0

0

11

Sở Khoa học - Công nghệ

5

4 (80%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

11

10 (90,9%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

26.319

26.319 (100%)

0

14

Sở Tài chính

18

18 (100%)

0

15

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

54

53 (98%)

1 (2%)

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

110.885

101.129 (91,2%)

0

17

Sở Tư pháp

6

6 (100%)

0

18

Sở Y tế

240

233 (92,92%)

3 (1,25%)

19

Cục Hải quan

2.136

2.136 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

6

6 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

72

71 (98,61%)

0

22

Sở Nội vụ

39

19 (48,72%)

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số
hồ sơ
tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn
(tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

186

186 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

126

126 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.365

2.214 (65,8%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

1

1 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

230

230 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

183

161 (87,98%)

0

Phòng Kinh tế

3

3 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

19

19 (100%)

0

Phòng Tư pháp

252

252 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

0

0

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.595

1.595 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

124

124 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

117

117 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

55

55 (100%)

0

Phòng Kinh tế

3

3 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

8

8 (100%)

0

Phòng Tư pháp

371

371 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

9

9 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

999

999 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

244

244 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

29

29 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

24

24 (100%)

0

Phòng Kinh tế

9

9 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

100

100 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

498

498 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

54

54 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.520

1.153 (75,86%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

51

51 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

53

53 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

20

13 (65%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

37

37 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

181

181 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

177

177 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.587

3.495 (74,02%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

151

151 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

42

42 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

22

22 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

31

31 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

41

41 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

114

114 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.874

1.874 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

99

99 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

87

87 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

12

12 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

110

110 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

8

8 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

200

200 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.268

2.150  (65,78%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

241

241 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

92

92 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

31

27 (87,1%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

397

397 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

77

77 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.076

2.076 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

36

36 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

26

26 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

130

130 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

18

18 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

135

135 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.326

1.092 (82,35%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

154

154 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

33

33 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

59

59 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

362

362 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

56

56 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

554

75 (13,53%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.101

1.392 (44,89%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

307

307 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

26

26 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

5

5 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

39

39 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

41

41 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

2

2 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.283

1.274 (99,3%)

9 (0,7%)

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

68

68 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

23

23 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

0

0

0

3. Thống kê những hồ sơ xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực
giải quyết

Quy định thời gian
xử lý hồ sơ

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận hồ sơ

Ngày trả kết quả

Ngày trả hồ sơ

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Nguyễn Thị Thu Hà

44a-Chuyển nhượng

20-6-2020

13-7-2020

15-7-2020

2

VPĐKĐ

An Phú

Chủ sử dụng chậm bổ sung thủ tục

2

Đỗ Văn Trung

44a-Chuyển nhượng

21-6-2020

14-7-2020

15-7-2020

1

VPĐKĐ

An Phú

Chủ sử dụng chậm bổ sung thủ tục

3

Huỳnh Thị Kim Thoa

44a-Chuyển nhượng

21-6-2020

14-7-2020

15-7-2020

1

VPĐKĐ

An Phú

Chủ sử dụng chậm bổ sung thủ tục

4

Phan Quốc Dũng

44a-Chuyển nhượng

21-6-2020

14-7-2020

15-7-2020

1

VPĐKĐ

An Phú

Chủ sử dụng chậm bổ sung thủ tục

5

Huỳnh Kim Thoa

44a-Chuyển nhượng

21-6-2020

14-7-2020

15-7-2020

1

VPĐKĐ

An Phú

Chủ sử dụng chậm bổ sung thủ tục

6

Võ Văn Nghiệp

44a-Chuyển nhượng

21-6-2020

14-7-2020

15-7-2020

1

VPĐKĐ

An Phú

Chủ sử dụng chậm bổ sung thủ tục

7

Nguyễn Thanh Liêm - Lê Thanh Sơn

44a-Chuyển nhượng

21-6-2020

14-7-2020

15-7-2020

1

VPĐKĐ

An Phú

Chủ sử dụng chậm bổ sung thủ tục

8

Trần Văn Mạnh

44a-Chuyển nhượng

21-6-2020

14-7-2020

15-7-2020

1

VPĐKĐ

An Phú

Chủ sử dụng chậm bổ sung thủ tục

9

Trần Thị Ngọc Hân

44a-Chuyển nhượng

21-6-2020

14-7-2020

15-7-2020

1

VPĐKĐ

An Phú

Chủ sử dụng chậm bổ sung thủ tục

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)