Nhiều quy định mới về hợp đồng lao động

17/01/2023 - 06:44

 - Theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, từ ngày 22/2/2023, người lao động (NLĐ) ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (hợp đồng 68) trước đó có nhiều điều chỉnh.

A A

NLĐ đã ký hợp đồng Nghị định 68 trước đó (thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định 111) nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP; cơ quan, tổ chức, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 22/2/2023, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển sang ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động ký kết phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp một trong các bên không có nhu cầu thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp ký kết hợp đồng dịch vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng theo Nghị định 68 và Nghị định 161, bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác mà NLĐ đang được hưởng. Trường hợp NLĐ không có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp NLĐ theo quy định tại khoản này còn dưới 24 tháng đến thời điểm nghỉ hưu tính từ ngày 22/2/2023 thì tiếp tục thực hiện công việc và chế độ, chính sách đang hưởng mà không phải ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 111.

Người đã từng làm công việc hỗ trợ, phục vụ được hưởng chế độ tinh giản biên chế đối với công chức và chuyển sang ký hợp đồng lao động trong trường hợp còn nhu cầu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đã từng làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 68, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định 161; đã thôi thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ nêu trên trước ngày 22/2/2023; được tính trong biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đã thôi thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 111 trước ngày 22/2/2023. Người đang làm các công việc quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 111 và đang ký hợp đồng theo Nghị định 68 thì không phải ký lại hợp đồng theo nghị định này.

Chế độ, chính sách thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Nghị định 111. Người thuộc đối tượng điều chỉnh tại Điều 3 Nghị định 68 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 3 Nghị định 161, trừ người làm việc tại Văn phòng Chính phủ đã được tuyển dụng trước ngày 22/2/2023, thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 111, không tiếp tục tính trong biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Nghị quyết 102/NQ-CP, ngày 3/7/2022 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế thì tiếp tục thực hiện công việc đến hết thời hạn hợp đồng và được ưu tiên ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của nghị định này nếu các bên còn nhu cầu.

 Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm thống kê số lượng người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 4 Nghị định 111. Trường hợp không tiếp tục tính trong biên chế thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh biên chế phù hợp.

Người đã được tuyển vào biên chế trước ngày Nghị định 25/NĐ-CP, ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực và đang làm các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định 111 thì không chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện quy định về chế độ, chính sách khi phát sinh vướng mắc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định; hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động để thống nhất thực hiện.

K.N

 

tin-nong