DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THOẠI SƠN NĂM 2023

Stt

Tên dự án/quy mô đầu tư

Địa điểm đầu tư

Hình thức đầu tư

Dự kiến tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

Diện tích đất quy hoạch

Hiện trạng đất đai

 

Dân cư, thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

 

1

Khu dân cư và Thương mại Tân Thành

Xã Vọng Thê

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

300

19 ha

Đất công

2

Khu thương mại kết hợp dân cư Óc Eo

Thị trấn Óc Eo

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

30

3ha

Đất trồng lúa + Đất trồng cây lâu năm

3

Khu dân cư Ba Bần

Vĩnh Trạch

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

30

3ha

Đất công 1,7ha + Đất trồng CLN

4

Khu dân cư kênh E

Thị trấn Núi Sập

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

40

4ha

Đất trồng lúa

5

Đầu tư xây dựng và kinh doanh Chợ Phú Hòa

Thị trấn Phú Hòa

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

33

0,3 ha

Đất công + Đất của hộ KD

6

Đầu tư xây dựng và kinh doanh Chợ Núi Sập

Thị trấn Núi Sập

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

60

0,5 ha

Đất công + Đất của hộ KD

 

Công nghiệp

 

 

 

 

 

7

Cụm công nghiệp Tân Thành – Vọng Thê

Xã Vọng Thê

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

250

25ha

Đất trồng lúa

8

Khu công nghiệp Định Thành

Xã Định Thành

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

3.000

300ha

Đất trồng lúa

9

Cụm công nghiệp Vĩnh Trạch

Xã Vĩnh Trạch

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

400

40ha

Đất trồng lúa

 

Du lịch

 

 

 

 

 

10

Khu du lịch hồ Ông Thoại

Thị trấn Núi Sập

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

108

9ha

Đất công

11

Khu đất Thung lũng bắc Núi Lớn

Thị trấn Núi Sập

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

122

10,2ha

Đất công

12

Trung tâm thương mại dịch vụ du lịch TT.Óc Eo

Thị trấn Óc Eo

Nhà đầu tư bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

100

10ha

Đất trồng lúa

 

1.  DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879319

4

Email

phongcongthuongts@gmail.com

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân.

2

Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của địa phương.

3

Quy mô đầu tư

19 ha

4

Địa điểm đầu tư

Xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

300 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất công

8

Phương thức tạo quỹ đất

Đấu giá QSDĐ

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

2. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI KẾT HỢP DÂN CƯ ÓC EO

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879319

4

Email

phongcongthuongts@gmail.com

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân.

2

Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của địa phương.

3

Quy mô đầu tư

03 ha

4

Địa điểm đầu tư

Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

30 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm

8

Phương thức tạo quỹ đất

Nhà đầu tư tự tạo quỹ đất (tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng)

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

3. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ BA BẦN

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879319

4

Email

phongcongthuongts@gmail.com

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân

2

Mục tiêu đầu tư

Thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của địa phương, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng và giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở.

3

Quy mô đầu tư

03 ha

4

Địa điểm đầu tư

Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

30 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất công 1,7ha + Đất trồng câu lâu năm

8

Phương thức tạo quỹ đất

Nhà đầu tư tự tạo quỹ đất (tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng) và đấu giá QSDĐ

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

4. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ KÊNH E

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879319

4

Email

phongcongthuongts@gmail.com

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân

2

Mục tiêu đầu tư

Thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của địa phương, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng và giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở.

3

Quy mô đầu tư

04 ha

4

Địa điểm đầu tư

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

40 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất trồng lúa

8

Phương thức tạo quỹ đất

Nhà đầu tư tự tạo quỹ đất (tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng)

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

5. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CHỢ PHÚ HÒA

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879319

4

Email

phongcongthuongts@gmail.com

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân.

2

Mục tiêu đầu tư

Đảm bảo điều kiện mua bán, trao đổi hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần tạo vẻ mỹ quan tại địa phương.

3

Quy mô đầu tư

0,3 ha

4

Địa điểm đầu tư

Thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

33 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất công + Đất của hộ kinh doanh

8

Phương thức tạo quỹ đất

Nhà đầu tư tự tạo quỹ đất (tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng) và đấu giá QSDĐ

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

6. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CHỢ NÚI SẬP

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879319

4

Email

phongcongthuongts@gmail.com

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân.

2

Mục tiêu đầu tư

Đảm bảo điều kiện mua bán, trao đổi hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần tạo vẻ mỹ quan tại địa phương.

3

Quy mô đầu tư

0,5 ha

4

Địa điểm đầu tư

Thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

60 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất công + Đất của hộ kinh doanh

8

Phương thức tạo quỹ đất

Nhà đầu tư tự tạo quỹ đất (tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng) và đấu giá QSDĐ

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

7. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH – VỌNG THÊ

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879319

4

Email

phongcongthuongts@gmail.com

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

2

Mục tiêu đầu tư

Xây dựng khu vực sản xuất công nghiệp theo mục tiêu quản lý tập trung định hướng trong chiến lược kinh tế của tỉnh phù hợp với yêu cầu trong cơ chế thị trường hiện nay

3

Quy mô đầu tư

25 ha

4

Địa điểm đầu tư

Xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

250 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất trồng lúa

8

Phương thức tạo quỹ đất

Nhà đầu tư tự tạo quỹ đất (tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng)

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc,… sẳn có.

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

8. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP ĐỊNH THÀNH

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879319

4

Email

phongcongthuongts@gmail.com

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

2

Mục tiêu đầu tư

Đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, chế biến sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương.

3

Quy mô đầu tư

300 ha

4

Địa điểm đầu tư

Xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

3.000 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất trồng lúa

8

Phương thức tạo quỹ đất

Nhà đầu tư tự tạo quỹ đất (tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng)

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

9. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH TRẠCH

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879319

4

Email

phongcongthuongts@gmail.com

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

2

Mục tiêu đầu tư

Đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, chế biến sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động tại địa phương.

3

Quy mô đầu tư

40 ha

4

Địa điểm đầu tư

Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

400 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất trồng lúa

8

Phương thức tạo quỹ đất

Nhà đầu tư tự tạo quỹ đất (tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng)

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

10. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: KHU DU LỊCH HỒ ÔNG THOẠI

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879145

4

Email

pvhtt.thoaison@angiang.gov.vn

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân

2

Mục tiêu đầu tư

Thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của địa phương, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng

3

Quy mô đầu tư

9 ha

4

Địa điểm đầu tư

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

108 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất công

8

Phương thức tạo quỹ đất

Đấu giá QSDĐ

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

11. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: KHU THUNG LŨNG BẮC NÚI LỚN

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879145

4

Email

pvhtt.thoaison@angiang.gov.vn

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Đáp ứng nhu cầu mua bán, vui chơi, giải trí của người dân

2

Mục tiêu đầu tư

Thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của địa phương, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng

3

Quy mô đầu tư

10,2 ha

4

Địa điểm đầu tư

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

122 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất công

8

Phương thức tạo quỹ đất

Đấu giá QSDĐ

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định

 

12. DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ

TÊN DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THỊ TRẤN ÓC EO

I

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

1

Tên đơn vị

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thoại Sơn

2

Địa chỉ

Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

3

Điện thoại

02963.879145

4

Email

pvhtt.thoaison@angiang.gov.vn

II

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1

Sự cần thiết mời gọi đầu tư

Đáp ứng nhu cầu mua bán, vui chơi, giải trí của người dân

2

Mục tiêu đầu tư

Thúc đẩy tiến trình đô thị hóa của địa phương, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng

3

Quy mô đầu tư

10 ha

4

Địa điểm đầu tư

Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

5

Hình thức đầu tư

Nhà đầu tư tự bỏ vốn, kinh doanh, khai thác

6

Tổng mức đầu tư dự kiến

100 Tỷ đồng

7

Hiện trạng đất đai tại vị trí dự án

Đất trồng lúa

8

Phương thức tạo quỹ đất

Nhà đầu tư tự tạo quỹ đất (tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng)

9

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

10

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại vị trí hoặc xung quanh khu vực dự án

Hạ tầng trong khu vực dự án như: giao thông, cấp điện, cấp nước,… sẳn có

11

Các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư

Chính sách ưu đãi đầu tư về tiền sử dụng đất, thuế, hỗ trợ sau đầu tư, tín dụng và các chính sách khác theo quy định