Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-4 đến 30-4-2018

07/05/2018 - 14:09

 - Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư từ ngày 1-4 đến 30-4-2018

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ (HS) của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

18

18 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

403

393 (97,5%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

204

190 (93,1%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

131

54 (41,2%)

0

5

Sở Công thương

1.024

987 (96,38%)

0

6

Sở Xây dựng

18

10 (56%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

10

10 (100%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

96

96 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.284

1.687 (73,86%)

0

10

Sở Ngoại vụ

0

0

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

5

4 (80%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

6

6 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

19.146

19.146 (100%)

0

14

Sở Tài chính

40

40 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

49

48 (97,96%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

34.072

30.833 (90,49%)

1 (0,003%)

17

Sở Tư pháp

3

3 (100%)

0

18

Sở Y tế

443

409 (92,33%)

0

19

Cục Hải quan

1.408

1.408 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

9

9 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

41

41 (100%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số HS tiếp nhận

Tổng số HS trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số HS trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

62

62 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

227

227 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.230

2.339 (72,41%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

22

22 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

233

233 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

218

203 (93,12%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

17

17 (100%)

0

Phòng Tư pháp

57

57 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

35

35 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

8

8 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.207

1.207 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

61

61 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

66

66 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

96

96 (100%)

0

Phòng Kinh tế

10

10 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

8

8 (100%)

0

Phòng Tư pháp

300

300 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

55

55 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

918

918 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

290

290 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

57

57 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

46

46 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

2

2 (100%)

0

Phòng Tư pháp

121

121 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

601

601 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

70

70 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.723

1.283 (74,46%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

121

121 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

58

58 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

20

20 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

85

85 (100%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

80

80 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.265

1.747 (77,1%)

4 (0,1%)

Phòng LĐ-TB&XH

182

182 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

66

66 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

17

17 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

7

7 (100%)

0

Phòng Tư pháp

106

106 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

28

28 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

123

123 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.550

1.451 (93,6%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

110

110 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

40

40  (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

24

24  (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

205

205  (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

43

 43 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

146

 146 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.874

1.324 (70,65%)

13 (0,69% )

Phòng LĐ-TB&XH

356

 356 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

95

 95 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

 10 (66,67%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

258

258 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

88

88 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

10

10 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.255

1.255 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

173

173 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

54

54 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

56

56 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

1.089

1.089 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

46

46 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

551

398 (72,23%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

12

12 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

42

42 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

91

91 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

8

8 (100%)

0

Phòng Tư pháp

178

178 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

471

471 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

141

57 (40,4%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.620

1.620 (83%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

107

107 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

30

30 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

10

10 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

39

39 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

355

355 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

6

6 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

902

902 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

157

157 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

63

63 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

16

16 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

181

181 (100%)

0

3. Thống kê những HS xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục/

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Võ Thanh Long

Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh

2-3-2018

13-4-2018

27-4-2018

14

Phòng Giám định BHYT (BHXH tỉnh)

Gởi TP. Hồ Chí Minh giám định hộ chi phí khám chữa bệnh BHYT

2

Nguyễn Văn Đực

28a

12-1-2018

15-3-2018

29-3-2018

14

VPĐKĐ Chợ Mới

UBND xã Nhơn Mỹ công khai trễ

3

Nguyễn Văn Tâm

28a

12-1-2018

15-3-2018

29-3-2018

14

VPĐKĐ Chợ Mới

UBND xã Nhơn Mỹ công khai trễ

4

Bùi Đoàn Kết

28a

16-1-2018

12-3-2018

2-4-2018

21

VPĐKĐ Chợ Mới

UBND xã Hòa An công khai trễ

5

Nguyễn Bảo Trọng

28a

16-1-2018

12-3-2018

2-4-2018

21

VPĐKĐ Chợ Mới

UBND xã Hòa An công khai trễ

6

Nguyễn Chí Hoàng

28a

16-1-2018

12-3-2018

2-4-2018

21

VPĐKĐ Chợ Mới

UBND xã Hòa An công khai trễ

7

Hà Thanh Việt

61c

3-3-2018

5-4-2018

6-4-2018

1

VPĐKĐ Chợ Mới

Tổ đăng ký đánh giá biến động

8

Ngô Minh Dũng

30a

23-1-2018

26-3-2018

13-4-2018

18

VPĐKĐ Chợ Mới

UBND thị trấn Mỹ Luông công khai trễ

9

Nguyễn Thanh Đông

28a

27-1-2018

29-3-2018

13-4-2018

15

VPĐKĐ Chợ Mới

UBND xã Nhơn Mỹ công khai trễ

10

Châu Văn Dũng

28a

19-1-2018

22-3-2018

13-4-2018

22

VPĐKĐ Chợ Mới

UBND TT Mỹ Luông công khai trễ

11

Cao Thị Cấn

28a

6-2-2018

9-4-2018

13-4-2018

4

VPĐKĐ Chợ Mới

Tổ đăng ký in giấy

12

Lư Văn Mách

28a

17-8-2017

18-10-2017

17-4-2018

181

VPĐKĐ Chợ Mới

UBND xã Kiến Thành công khai trễ

13

Trần Quang Minh

31a

16-9-2017

16-4-2018

19-4-2018

3

VPĐKĐ Chợ Mới

Tổ kỹ thuật chỉnh sửa theo yêu cầu Phòng TNMT

14

Huỳnh Văn Hùng Cường, Tuấn, Quyền

44a

20-3-2018

11-4-2018

24-4-2018

13

VPĐKĐ Chợ Mới

Tổ đăng ký nhập vilis chậm

15

Nguyễn Thị Mai Bạch

30a

25-9-2017

23-2-2018

6-3-2018

7

VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do vắng chủ tứ cận); Phòng TMMT thẩm định trễ (do cán bộ đi công tác nên trình ký trễ)

16

Trần Lê Tứ Chiến

54b

29-8-2017

29-3-2018

3-4-2018

3

VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do xác minh nguyên nhân thay đổi ranh và diện tích đất)

17

Lê Văn Kiểm

54b

23-2-2018

9-3-2018

2-4-2018

23

VPĐKĐ Châu Phú

Tổ kỹ thuật đo đạc trễ (do xác minh phần diện tích tăng)

18

Võ Thị Mai

53a

23-3-2018

30-3-2018

2-4-2018

1

VPĐKĐ Châu Phú

Phòng TMMT thẩm định trễ (do cán bộ đi công tác nên trình ký trễ)

Trong tháng 4-2018, đối với cấp sở, ngành tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có 1 HS trễ hạn của doanh nghiệp (có thống kê). Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, huyện Chợ Mới có 13 HS trễ hạn, huyện Châu Phú có 4 HS trễn hạn (đều của người dân, có thống kê, đánh giá).

* Đề nghị huyện Tịnh Biên tách riêng phần HS xử lý của Phòng Tài nguyên – Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tịnh Biên đúng theo mẫu 02 của Báo An Giang.

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)