Chấn chỉnh công tác đấu giá tài sản

29/04/2020 - 04:39

 - Từ khi Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành đến nay, hoạt động đấu giá tài sản đi vào nền nếp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

A A

Theo nhận định của UBND tỉnh An Giang, tại một số doanh nghiệp đấu giá trên địa bàn tỉnh có những hạn chế: việc thu, chi phí đấu giá tài sản ngoài thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong các trường hợp đấu giá thành chưa đảm bảo đúng quy định pháp luật; hình thức, nội dung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản chưa xác lập đúng quy định tại Điều 33 Luật Đấu giá tài sản; quy chế cuộc đấu giá chưa được xác lập đầy đủ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản...

Toàn tỉnh hiện có 1 trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và 4 doanh nghiệp đấu giá tư nhân với 7 đấu giá viên. Năm 2019, các tổ chức đấu giá đã thực hiện thành công 279 cuộc đấu giá thành. Trong đó, giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 307,6 tỷ đồng, giá bán hơn 407,6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 354 triệu đồng. So năm 2018, số cuộc đấu giá thành giảm 188 cuộc nhưng nộp ngân sách tăng hơn 86 triệu đồng.

Năm 2019, tỉnh tổ chức thanh tra chuyên ngành 2 tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam và Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam. Qua thanh tra, phát hiện một số hạn chế, như: thu chi phí đấu giá tài sản ngoài thù lao dịch vụ đấu giá tài sản trong các trường hợp đấu giá thành chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Thông tư số 45/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; nội dung quy chế cuộc đấu giá, niêm yết và thông báo công khai việc đấu giá không thể hiện đầy đủ nội dung quy định; thu phí tham gia đấu giá nằm ngoài danh mục phí, lệ phí; thông báo thời gian hết hạn việc bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá chưa đảm bảo liên tục 2 ngày kể từ ngày niêm yết đến trước ngày mở cuộc đấu giá theo quy định...

Có công ty thu phí vận chuyển khách hàng xem tài sản và các chi phí khác ngoài thù lao dịch vụ đấu giá tài sản của người có tài sản đối với cuộc đấu giá thành chưa đảm bảo quy định (số tiền thu ngoài thù lao hơn 166,7 triệu đồng); hình thức, nội dung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản chưa được xác lập đúng theo Luật Đấu giá tài sản...

Để khắc phục những tồn tại trên, triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản, ngày 16-4-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Cơ quan Thi hành án dân sự; các tổ chức đấu giá tài sản, các tổ chức tín dụng và người có tài sản đấu giá chấn chỉnh công tác đấu giá tài sản. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức, người có tài sản đấu giá khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá cần đưa ra các tiêu chí đảm bảo tính khả thi, rõ ràng, minh bạch theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Đặc biệt, lưu ý tiêu chí, giá trị chênh lệch giữa giá khởi điểm và giá đấu giá thành của các cuộc đấu giá; năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá, đấu giá viên; cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá tài sản. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Chỉ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 22 và Điều 23 Luật Đấu giá tài sản là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản (gọi tắt tổ chức đấu giá tài sản) đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm túc ban hành, công bố công khai quy chế đấu giá tài sản đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các điều kiện tham gia đấu giá ngoài các quy định của pháp luật, gây khó khăn cho việc đăng ký tham gia đấu giá. Thực hiện niêm yết, thông báo công khai đấu giá tài sản. Thực hiện đúng quy định quy trình, thủ tục tổ chức cuộc đấu giá tài sản theo quy định. Việc thu, nộp tiền bán hồ sơ tham gia, thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản phải đúng quy định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương bảo đảm an ninh - trật tự cho hoạt động đấu giá tài sản, nhất là đấu giá tài sản công, có nhiều người đăng ký tham gia.

T.V