Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-10 đến 31-10-2019

05/11/2019 - 14:39

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-10 đến 31-10-2019

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ của các sở, ngành

STT

Tên cơ quan

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

7

7 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

577

559 (96,88%)

0

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

172

128 (74,42%)

0

4

Sở Tài nguyên - Môi trường

188

91 (48,4%)

0

5

Sở Công thương

1.230

1.089 (88,53%)

0

6

Sở Xây dựng

12

6 (50%)

0

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16

14 (87,5%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

71

71 (100%)

0

9

Sở Giao thông - Vận tải

2.494

1.868 (75%)

0

10

Sở Ngoại vụ

1

1 (100%)

0

11

Sở Khoa học - Công nghệ

4

2 (50%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

7

4 (57,14%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

26.586

26.586 (100%)

0

14

Sở Tài chính

70

70 (100%)

0

15

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

71

71 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

170.910

147.526 (86,32%)

0

17

Sở Tư pháp

4

4 (100%)

0

18

Sở Y tế

278

268 (96,4%)

0

19

Cục Hải quan

1.937

1.937 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

4

4 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

65

63 (96,92%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý hồ sơ của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

36

36 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

291

291 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.926

2.183 (74,6%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

1

1 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

254

254 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

199

174 (87,44%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

30

30 (100%)

0

Phòng Tư pháp

383

383 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

311

311 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

3

3 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.613

1.613 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

63

63 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

138

138 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

80

80 (100%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

10

10 (100%)

0

Phòng Tư pháp

424

424 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

102

102 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

969

969 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

239

239 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

68

68 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

33

33 (100%)

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

123

123 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

517

517 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

86

86 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.424

1.116 (78,4%)

1 (0,1%)

Phòng LĐ-TB&XH

52

52 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

63

63 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

18

14 (77,78%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

51

48 (94,1%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

64

64 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

224

224 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.678

2.110 (79%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

153

153 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

86

86 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

13

13 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

4

4 (100%)

0

Phòng Tư pháp

127

127 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

52

52 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

126

126 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.455

1.455 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

45

45 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

92

92 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

23

23 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

247

247 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

14

14 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

167

167 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.660

1.860 (69,92%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

352

352 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

114

114 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

28

21 (75%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

0

 0

0

Phòng Tư pháp

265

265 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

83

83 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.280

1.280 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

1

1 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

52

52 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

26

26 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

84

84 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

25

25 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

121

121 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

796

707 (88,8%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

183

183 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

45

45 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

82

82 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

172

172 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

0

0

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

221

121 (51,8%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.672

1.189 (71,1%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

166

166 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

29

29 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

15 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

54

54 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

360

360 (100%)

0

Phòng Tài nguyên - Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.066

1.066 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

102

102 (100%)

0

Phòng Tài chính - Kế hoạch

74

74 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

30

30 (100%)

0

Phòng Văn hóa - Thông tin

8

8 (100%)

0

Phòng Tư pháp

106

106 (100%)

0

3. Thống kê những hồ sơ xử lý trễ hạn

Tháng 10-2019, đối với cấp sở, ngành không có hồ sơ trễ hạn. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất huyện Châu Thành có 1 hồ sơ trễ hạn của người dân nhưng không nêu lý do.

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)