Một số điểm mới của hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

09/09/2020 - 06:27

 - Ngày 31-12-2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (NSNN), trong đó có quy định thay đổi mã chương liên quan đến các đơn vị hợp nhất và thay thế một phần hệ thống mục lục NSNN.

A A

Ảnh: HẠNH CHÂU

Theo đó, thông tư hướng dẫn về nguyên tắc sử dụng mã chương và thay đổi, bổ sung các chương, khoản, mục, tiểu mục trong hệ thống mục lục ngân sách, cụ thể như sau:

Về nguyên tắc sử dụng mã chương khi thực hiện sáp nhập các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện cải cách bộ máy hành chính nhà nước, trường hợp cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền sáp nhập, hợp nhất, trong khi chưa có mã chương mới cho cơ quan hợp nhất, thì sử dụng mã chương của đơn vị có tỷ trọng chi thường xuyên lớn nhất trong tổng số chi thường xuyên của các đơn vị được hợp nhất, sáp nhập hoặc sử dụng mã chương của đơn vị có tên ở vị trí đầu tiên của tên đơn vị được hợp nhất, hoặc vẫn sử dụng mã chương riêng (theo yêu cầu quản lý).

Về sửa đổi, bổ sung  các chương, khoản, mục, tiểu mục tại hệ thống mục lục NSNN có liên quan đến thu nộp thuế, như: bổ sung tiểu mục thuộc mục 2000 “Thuế bảo vệ môi trường” và bổ sung mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân…

Đối với doanh nghiệp (DN), cơ quan chi trả thu nhập khi thực hiện thông tư này là nội dung hạch toán thuế thu nhập cá nhân tại mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân”, được bổ sung như sau: “Các khoản thuế thu nhập cá nhân do cơ quan chi trả thu nhập thực hiện hoặc do cá nhân thực hiện: nếu do cục thuế quản lý, thì hạch toán chương 557 “Hộ gia đình, cá nhân”, nếu do chi cục thuế quản lý, thì hạch toán chương 757 “Hộ gia đình, cá nhân” (không hạch toán mã chương 857 “Hộ gia đình, cá nhân”)”.

Thời gian qua, từ khi thực hiện thông tư đã phát sinh sai sót, cụ thể khi các DN thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và nộp thay cho người lao động vẫn ghi mã chương của DN như trước đây, dẫn đến việc không hạch toán được vào NSNN. Do đó, Kho bạc nhà nước phải yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng quy định của Thông tư số 93/2019/TT-BTC. Việc này vừa gây phiền hà cho DN, vừa tốn công sức của cơ quan thuế và Kho bạc nhà nước.

Để thực hiện đúng quy định, các đơn vị chi trả thu nhập cần chú ý là khi nộp thuế thu nhập cá nhân, mã chương của mục 1000 “Thuế thu nhập cá nhân” phụ thuộc vào cơ quan thuế quản lý, chứ không ghi theo chương của cơ quan chi trả, cụ thể:

Đối với cơ quan chi trả do cục thuế quản lý ghi mã chương 557.

Đối với cơ quan chi trả do chi cục thuế quản lý ghi mã chương 757.

Các quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục NSNN theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 14-2-2020 và được áp dụng từ năm ngân sách 2020.

Trần Hoàng Phong (Cục Thuế tỉnh An Giang)