Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

03/04/2024 - 06:06

 - Năm 2024, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong tỉnh tăng cường sự lãnh, chỉ đạo trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội chung tay chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, những năm qua, với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, các chính sách, giải pháp giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chăm lo cho người nghèo. Các hoạt động an sinh xã hội hướng tới người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội, đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của người dân ở các địa bàn dân cư, những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh được các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực, kịp thời, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, tiếp thêm động lực cho người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân

Xác định công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai kịp thời, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cán bộ làm công tác giảm nghèo tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, thi đua đồng hành với người nghèo. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, địa bàn nghèo.

Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phát huy và lan tỏa truyền thống đùm bọc, đoàn kết, “Tương thân, tương ái” của dân tộc với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục triển khai, vận động Quỹ Vì người nghèo và tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024; đồng thời, giám sát công tác triển khai và tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng đối với việc thực hiện.

Các khóm, ấp, cộng đồng thi đua đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; hỗ trợ người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Các địa phương trong tỉnh thi đua đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tăng cường kết nối vùng phát triển với vùng khó khăn; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện di dời dân cư, bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn cho dân cư tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó, quan tâm giải quyết đất sản xuất, đất ở phù hợp, tạo việc làm, bảo đảm các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Tỉnh An Giang triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” thiết thực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 0,5 - 1%; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3 - 4%

 


TRUNG HIẾU