70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Tập 2: "Kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi"

 - Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã không tiếc máu xương, đoàn kết để làm nên chiến thắng vĩ đại, giành lại nền độc lập sau gần 100 năm bị thực dân xâm lược. Chiến công hiển hách đó, có sự đóng góp to lớn của quê hương cách mạng Thái Nguyên...

Gửi