20 tiêu chí đánh giá chuẩn cơ sở giáo dục đại học

21/02/2024 - 09:11

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Theo thông tư, Chuẩn cơ sở giáo dục đại học gồm 6 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí. Các tiêu chí đánh giá được chốt số liệu vào ngày 31/12 của năm báo cáo và hoàn thiện chậm nhất vào 31/3 của năm liền kề.

Sinh viên tra cứu, học tập tại Thư viện dùng chung Trường đại học Kinh tế quốc dân.

Trong mỗi tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học có số lượng các tiêu chí khác nhau. Cụ thể, tiêu chuẩn về tổ chức và quản trị (gồm 4 tiêu chí), yêu cầu cơ sở giáo dục đại học có bộ máy tổ chức ổn định, hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả. Tiêu chuẩn về giảng viên (gồm 3 tiêu chí) yêu cầu cơ sở giáo dục đại học có đội ngũ giảng viên bảo đảm yêu cầu về số lượng, trình độ và quỹ thời gian để bảo đảm chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất (gồm 4 tiêu chí) yêu cầu cơ sở giáo dục đại học có khuôn viên, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin và học liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Tiêu chuẩn về tài chính (gồm 2 tiêu chí), yêu cầu cơ sở giáo dục đại học duy trì cân đối tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng phát triển bền vững.

Tiêu chuẩn về tuyển sinh và đào tạo (gồm 5 tiêu chí) yêu cầu duy trì chất lượng hiệu quả tuyển sinh, đào tạo và hỗ trợ người học. Tiêu chuẩn về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (gồm 2 tiêu chí), yêu cầu cơ sở giáo dục đại học bảo đảm có năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thể hiện qua nguồn thu từ các hoạt động này và kết quả công bố khoa học.

Các tiêu chuẩn, tiêu chí nói trên được áp dụng đầy đủ cho các cơ sở giáo dục đại học, trừ trường hợp cơ sở giáo dục đại học mới thành lập, chưa tuyển sinh; mới đi vào hoạt động, chưa có sinh viên tốt nghiệp; cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; cơ sở giáo dục đại học có thời gian hoạt động dưới 10 năm… sẽ có một số tiêu chí không áp dụng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuẩn cơ sở giáo dục đại học nhằm thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; đánh giá và giám sát các điều kiện bảo đảm chất lượng; việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện công bố kết quả chuẩn cơ sở giáo dục đại học trước ngày 30/6 hằng năm (bắt đầu từ năm 2025 cho năm báo cáo trước liền kề).

Các cơ sở giáo dục đại học cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác và nhất quán số liệu phục vụ việc xác định các chỉ số và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học vào hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học cũng thực hiện trách nhiệm giải trình với người học và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục đại học thông qua kết quả thực hiện Chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/3/2024.

Theo MẠNH XUÂN (Nhân dân)