Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 8 ngành lọt vào tốp 500 thế giới

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 8 ngành lọt vào tốp 500 thế giới