Điều động hơn 7.700 cán bộ các trường đại học, cao đẳng làm công tác kiểm tra coi thi

Điều động hơn 7.700 cán bộ các trường đại học, cao đẳng làm công tác kiểm tra coi thi