Giáo viên nghỉ dịch bệnh covid-19, làm gì?

Giáo viên nghỉ dịch bệnh covid-19, làm gì?