4 khâu đột phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ XII

24/09/2020 - 03:02

 - Nhiệm kỳ 2020-2025, trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ huyện Chợ Mới chọn 4 khâu đột phá gồm: sắp xếp tổ chức bộ máy; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

A A

Trong đó coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; giữ vững truyền thống đoàn kết trong nội bộ, thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ đúng quy định. Đặc biệt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ, đủ đức - tài, thể hiện rõ sự nêu gương, dám nghĩ, dám quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh và toàn diện của huyện, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng.

Đảng bộ huyện Chợ Mới hiện có 60 Chi, Đảng bộ trực thuộc với 7.172 đảng viên, chiếm 2,3% dân số. 18/18 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND.

H.C