An Phú tập trung chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp

12/11/2019 - 08:21

 - Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú đã tổ chức triển khai và tham mưu Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện, nhằm tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội Chi, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII.

A A

Tăng cường công tác chuẩn bị

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, song song với công tác chuẩn bị, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú đã quan tâm kiện toàn tổ chức, rà soát quy hoạch và bố trí cán bộ, bảo đảm sự ổn định của đội ngũ cán bộ theo hướng kế thừa, chuẩn bị về nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tích cực rà soát, kiểm tra các cấp ủy cơ sở về công tác cán bộ theo Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, đưa công tác cán bộ đi vào nền nếp và bảo đảm phát huy dân chủ, chống chạy chức, chạy quyền, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập đoàn khảo sát tình hình chuẩn bị đại hội Đảng của các xã, thị trấn để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời về cơ sở vật chất. Đến nay, các cấp ủy cơ sở đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Huyện ủy, xây dựng lộ trình thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Các Đảng ủy đang trong quá trình biên tập văn kiện, khẩn trương chỉ đạo hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc cơ sở trong tháng 1-2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt cùng đoàn công tác làm việc với huyện An Phú 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện sáp nhập một số cơ quan sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo kiêm nhiệm một số cơ quan Đảng, đoàn thể. Đã thực hiện xong việc nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN; hợp nhất Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao; hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện Đa khoa thành Trung tâm Y tế; 11/14 xã, thị trấn đã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND (còn lại xã Phước Hưng, Khánh An, Phú Hữu).

Huyện ủy đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị. Đã giải thể 2 chi bộ, 1 đảng bộ cơ sở, chuyển giao 1 chi bộ và 1 đảng bộ cơ sở về Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; quyết định sáp nhập 2 chi bộ cơ sở thành 1 chi bộ (do sáp nhập tổ chức), thành lập 2 đảng bộ cơ sở, 6 chi bộ cơ sở...

Xác định đúng đường hướng

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú bám sát các nghị quyết chuyên đề, các chỉ đạo của Tỉnh ủy; chủ động, quyết liệt chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu trong năm 2019, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. “An Phú phải tập trung suy nghĩ tìm ra chủ đề đại hội “mang tính hiệu triệu” để tạo động lực, quyết tâm thực hiện trong toàn Đảng bộ. Văn kiện chính là đường lối, phải xác định đường lối đúng mới có hướng đi đúng, khai thác đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương” - đồng chí Võ Anh Kiệt chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai một số chương trình, đề án trọng điểm ở An Phú vẫn còn hạn chế, nhất là chưa khai thác đúng mức tiềm năng, lợi thế của huyện về nông nghiệp và kinh tế biên giới; việc nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn chậm. Chất lượng thực hiện quy hoạch còn hạn chế, chưa đồng bộ, thiếu kết nối, gây khó khăn trong việc huy động nguồn lực… Đồng chí Võ Anh Kiệt yêu cầu An Phú tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế nông nghiệp gắn với quy hoạch các vùng sản xuất; có cơ chế khuyến khích nông dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp, tiến tới xây dựng thương hiệu nông sản địa phương, thực hiện Đề án “mỗi xã 1 sản phẩm”. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, không chạy theo thành tích. Xác định rõ tiềm năng, khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biên giới. Tập trung các giải pháp (quy hoạch vùng sản xuất, triển khai các mô hình sinh kế) nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để tập hợp, tạo đồng thuận và phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, nhất là an ninh nông thôn, biên giới. Chủ động làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; siết chặt kỷ cương hành chính, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hỗ trợ An Phú giải quyết những khó khăn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để An Phú phát triển trong thời gian tới.

HỮU HUYNH