Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú sơ kết thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo Bác

19/05/2022 - 13:04

 - Sáng 19/5, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với họp mặt điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

A A

Trao Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí cao niên tuổi Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác  

Đây là dịp ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình để lan tỏa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của địa phương.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, sau 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của huyện, An Phú đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, làm chuyển biến tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ đó, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; hình thành ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện...

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú khen thưởng 10 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, trao Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH