Chợ Mới làm tốt công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng

20/01/2021 - 03:54

 - Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (An Giang) đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đặt ra, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

A A

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng tập trung, quyết liệt, hiệu quả, bám sát cơ sở. Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh và thực hiện tốt trong toàn Đảng bộ. Hoàn thành công trình khoa học chào mừng Đại hội Đảng các cấp “Cù lao Ông Chưởng - Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển” (1700-2020), phát hành kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ (1975-2020); lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đã triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII cho cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức chỉ đạo triển khai các đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức cho biết, công tác tổ chức xây dựng Đảng được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn, quy định. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và quy trình nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; hướng dẫn một số quy trình, thủ tục trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Làm tốt công tác kiện toàn các chi, đảng bộ trực thuộc. Kịp thời củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ từ huyện đến cơ sở; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 13 đồng chí.

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; đã chuyển Đảng chính thức 129 đồng chí, xóa tên 36 và cho ra khỏi Đảng 88 đồng chí, năm 2020 phát triển 123 đảng viên mới, đạt 82% kế hoạch, nâng tổng số toàn huyện có 7.149 đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn.

Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Năm 2020, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 98 tổ chức Đảng, với 6.678 đảng viên; Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở giám sát 145 tổ chức Đảng và 312 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên, giảm 16 đảng viên so năm 2019.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban hành quy định về trách nhiệm của Bí thư Huyện ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Thường xuyên nắm tình hình làm tốt công tác an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, công tác vận động quần chúng được nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào lớn, các cuộc vận động của tỉnh, địa phương phát động, như: chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các mô hình “Dân vận khéo”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, làm tốt công tác xã hội - từ thiện, cất nhà cho hộ nghèo khó khăn, xây cầu, tu sửa đường nông thôn... với số tiền trên 93 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo đã vận động hơn 40 tỷ đồng để cất mới, sửa chữa 603 căn nhà cho các đối tượng, hỗ trợ trên 65.100 lượt hộ nghèo, điều trị bệnh người dân, học sinh vượt khó học giỏi; bê-tông đường, rải đá và láng nhựa được 83km đường.

Năm 2021, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đề nghị cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác tuyên truyền; nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Lãnh, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật Đảng.

Tiếp tục rà soát công tác quy hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiện toàn tổ chức Đảng và sắp xếp, bố trí cán bộ chủ chốt các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tập trung kiểm tra, giám sát; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, làm tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Từng cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ.

HẠNH CHÂU