Điểm sáng vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế

27/08/2019 - 07:23

 - Những năm qua, xã Đa Phước (An Phú) tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh… Tiêu biểu là Mặt trận và các đoàn thể trực tiếp xuống từng hộ dân để vận động tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời vận động doanh nghiệp mua BHYT cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,22%/tổng số nhân khẩu thường trú tại địa phương.

A A

Điểm sáng vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế

Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước Nguyễn Văn Dũng cho biết, thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đến năm 2020 của Chính phủ là một trong những chủ trương, giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước. Và đạt được kết quả thực hiện nông thôn mới (NTM) là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng tác viên, đặc biệt là các thành viên của 12 tổ công tác xây dựng NTM ttích cực vận động nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn xã.

Việc vận động người dân tham gia BHYT không phải lúc nào cũng dễ dàng, thuận lợi, nhất là đối với những hộ dân có hạn chế về nhận thức. Các thành viên tổ công tác xây dựng NTM xã Đa Phước xuống địa bàn vận động, tuyên truyền từng người dân tham gia BHYT; nếu ban ngày xuống không gặp thì xuống vào buổi tối, tích cực vận động… qua đó giúp người dân thấy được lợi ích để tham gia BHYT.

Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phước Lê Hoàn Anh cho biết: ngay từ đầu năm, ban quản lý xây dựng NTM xây dựng kế hoạch phát triển BHYT trên địa bàn xã và giao trách nhiệm cho 12 tổ công tác xây dựng NTM xuống địa bàn vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHYT. Ngoài ra, còn phát động thi đua đối với từng tổ, nếu 2 tuần vận động phát triển BHYT đạt chỉ tiêu thì khen thưởng, nếu không đạt thì nhắc nhở hoặc kiểm điểm. Từ đó, từng thành viên tổ công tác xây dựng NTM phát huy vai trò, trách nhiệm của mình cùng nhau tổ chức thực hiện công tác phát triển BHYT đạt được 87,15%/85% trong năm 2018 và đến nay (nếu không tính số nhân khẩu bỏ địa phương đi làm ăn xa trên 6 tháng của năm 2018 là 6.432 người), thì tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,22%/số nhân khẩu thường trú tại địa phương.

Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn và duy trì tỷ lệ người dân tham gia BHYT (theo chuẩn NTM nâng cao), xã Đa Phước đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trước hết là tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về trách nhiệm, quyền lợi và chế độ khi người dân tham gia BHYT. Phối hợp UBMTTQ và các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT. Tiếp tục phát huy vai trò 12 tổ công tác xây dựng NTM, tăng cường xuống từng hộ gia đình vận động để phát triển số lượng tham gia BHYT, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số Chăm; vận động các doanh nghiệp tham gia BHYT cho người lao động và phát động thi đua trong việc vận động BHYT 20 thẻ/tuần/tổ (tổ nào phát triển mới 40 thẻ BHYT trong 2 tuần sẽ được khen thưởng). Thường xuyên củng cố mạng lưới cộng tác viên thu BHYT trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT. Tiếp tục rà soát và lập danh sách nhân khẩu bỏ địa phương đi làm ăn xa trên 6 tháng, đồng thời đề xuất, kiến nghị có chế độ chính sách hỗ trợ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số Chăm trên địa bàn xã.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH