Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-7 đến 31-7-2019

05/08/2019 - 08:57

 - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-7 đến 31-7-2019

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

2

2 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

439

429 (97,72%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

236

236 (100%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

183

103 (56,28%)

0

5

Sở Công thương

1.096

1.019 (92,97%)

0

6

Sở Xây dựng

12

5 (41,67%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

14

9 (64,29%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

74

74 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.436

1.807 (74%)

0

10

Sở Ngoại vụ

1

1 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

7

6 (85,7%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

7

7 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

23.128

23.128 (100%)

0

14

Sở Tài chính

13

13 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

89

87 (97,8%)

2 (2,2%)

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

117.205

79.429 (67,77%)

0

17

Sở Tư pháp

4

4 (100%)

0

18

Sở Y tế

167

167 (100%)

0

19

Cục Hải quan

1.689

1.689 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

11

11 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

193

188 (97,41%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý HS của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

27

78 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

133

138 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.641

1.813 (68,6%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

10

10 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

201

201 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

186

161 (86,6%)

0

Phòng Kinh tế

4

4 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

24

24 (100%)

0

Phòng Tư pháp

267

267 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

56

56 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.420

1.420 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

72

72 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

97

97 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

0

0

0

Phòng Kinh tế

1

1 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

465

465 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

66

66 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

753

753 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

162

162 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

37

37 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

31

31 (100%)

0

Phòng Kinh tế

2

2 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

107

107 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

653

653 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

99

99 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.388

1.096 (79%)

1 (0,07%)

Phòng LĐ-TB&XH

128

128 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

57

57 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

30

22 (73,33%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

69

66 (95,65%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

97

97 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

208

208 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.266

1.984 (87,6%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

53

53 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

97

97 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

16

16 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

9

9 (100%)

0

Phòng Tư pháp

165

165 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

24

24 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

127

127 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.555

1.555 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

109

109 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

66

66 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

14

14 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

217

217 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

34

34 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

163

163 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.452

1.830 (74,6%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

323

 323 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

94

94 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

21

12 (57,1%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

 0

0

Phòng Tư pháp

255

255 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

60

60 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

3

3 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.945

1.945 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

153

153 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

46

46 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

33

33 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

112

112 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

30

30 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

126

126 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

924

705 (76,3%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

128

128 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

41

41 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

75

75 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

10

10 (100%)

0

Phòng Tư pháp

261

261 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

392

392 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

432

432 (73,38%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.193

1.701 (77,56%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

141

141 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

47

47 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

14

14 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

87

87 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

387

387 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

4

4 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.169

1.169 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

62

62 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

43

43 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

32

32 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

112

112 (100%)

0

3. Thống kê những hồ sơ xử lý trễ hạn

STT

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân

Thủ tục-

Lĩnh vực giải quyết

Quy định thời gian xử lý HS

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Ngày nhận HS

Ngày trả kết quả

Ngày trả HS

Số ngày trễ so quy định

Bộ phận xử lý

1

Lê Thị Huợt

62a - Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất hoặc mất trang bổ sung giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (không đo)

26-4-2019

21-7-2019

22-7-2019

1

Văn phòng ĐKQSDĐ chi nhánh huyện Châu Thành

- Nguyên nhân: Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh ra quyết định hủy giấy chậm.

- Văn phòng ĐKQSDĐ chi nhánh huyện Châu Thành đã thực hiện xin lỗi trực tiếp với người dân vì chậm trễ thời gia trả kết quả so với phiếu hẹn. Lãnh đạo đơn vị đã gởi thư xin lỗi kèm theo kết quả.

Trong tháng 7-2019, đối với cấp sở, ngành tỉnh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có 2 hồ sơ trễ hạn (bản giấy đúng hạn, xử lý trên phần mềm trễ). Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh huyện Châu Thành có 1 hồ sơ trễ hạn của người dân (đã giải trình và xin lỗi).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng Phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)