Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-8 đến 31-8-2019

05/09/2019 - 06:44

 - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh, người dân từ ngày 1-8 đến 31-8-2019

A A

1. Kết quả xử lý hồ sơ của các sở, ngành tỉnh

STT

Tên cơ quan

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

1

Văn phòng UBND tỉnh

8

8 (100%)

0

2

Sở Kế hoạch - Đầu tư

426

416 (97,65%)

0

3

Sở Nông nghiệp và PTNT

295

252 (85,4%)

0

4

Sở Tài nguyên – Môi trường

147

83 (56,46%)

0

5

Sở Công thương

912

825 (90,46%)

0

6

Sở Xây dựng

11

8 (72,73%)

0

7

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

9

7 (77,78%)

0

8

Cục Thuế tỉnh

69

69 (100%)

0

9

Sở Giao thông – Vận tải

2.057

1.486 (72%)

0

10

Sở Ngoại vụ

1

1 (100%)

0

11

Sở Khoa học – Công nghệ

6

2 (33,3%)

0

12

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

8

8 (100%)

0

13

Kho bạc Nhà nước tỉnh

24.220

24.220 (100%)

0

14

Sở Tài chính

28

28 (100%)

0

15

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

64

64 (100%)

0

16

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

127.264

93.090 (73,15%)

0

17

Sở Tư pháp

10

10 (100%)

0

18

Sở Y tế

253

141 (55,73%)

0

19

Cục Hải quan

1.822

1.822 (100%)

0

20

Sở Thông tin và Truyền thông

14

14 (100%)

0

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

238

237 (99,58%)

0

22

Sở Nội vụ

0

0

0

2. Kết quả xử lý hồ sơ của các huyện, thị xã, thành phố

Huyện, thị xã, thành phố

Đơn vị

Tổng số hồ sơ tiếp nhận

Tổng số hồ sơ trả đúng hạn (tỷ lệ)

Tổng số hồ sơ trả trễ hạn

Long Xuyên

Chi cục Thuế

18

18 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

157

157 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3.417

2.575 (75,4%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

258

258 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

191

166 (86,9%)

0

Phòng Kinh tế

5

5 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

21

21 (100%)

0

Phòng Tư pháp

246

246 (100%)

0

Châu Đốc

Chi cục Thuế

142

142 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.344

1.344 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

75

75 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

90

90 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

65

65 (100%)

0

Phòng Kinh tế

12

12 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

427

427 (100%)

0

Tân Châu

Chi cục Thuế

66

66 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

882

882 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

167

167 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

35

35 (100%)

0

Phòng Quản lý đô thị

26

26 (100%)

0

Phòng Kinh tế

0

0

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

104

104 (100%)

0

Châu Thành

Chi cục Thuế

661

661 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

80

80 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.503

1.195 (79,5%)

1 (0,07%)

Phòng LĐ-TB&XH

112

112 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

47

47 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

19

16 (84,21%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

67

65 (97%)

0

Châu Phú

Chi cục Thuế

63

63 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

204

204 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.255

2.255 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

85

85 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

83

83 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

16

16 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

5

5 (100%)

0

Phòng Tư pháp

205

205 (100%)

0

Thoại Sơn

Chi cục Thuế

32

32 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

120

120 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.398

1.398 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

76

76 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

66

66 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

15

15 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

240

240 (100%)

0

Chợ Mới

Chi cục Thuế

52

52 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

144

 144 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2.194

1.435 (65,4%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

307

307 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

92

92 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

25

18 (71%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

 0

0

Phòng Tư pháp

186

186 (100%)

0

Phú Tân

Chi cục Thuế

84

84 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

0

0

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.358

1.358 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

0

0

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

61

61 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

25

25 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

3

3 (100%)

0

Phòng Tư pháp

115

115 (100%)

0

Tịnh Biên

Chi cục Thuế

29

29 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

111

111 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

957

809 (84,54%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

97

97 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

62

62 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

33

33 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

8

8 (100%)

0

Phòng Tư pháp

207

207 (100%)

0

Tri Tôn

Chi cục Thuế

250

250 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

182

96 (53,8%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.741

920 (58,2%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

172

172 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

28

28 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

11

11 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

0

0

0

Phòng Tư pháp

91

91 (100%)

0

An Phú

Chi cục Thuế

323

323 (100%)

0

Phòng Tài nguyên – Môi trường

1

1 (100%)

0

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1.161

1.161 (100%)

0

Phòng LĐ-TB&XH

73

73 (100%)

0

Phòng Tài chính – Kế hoạch

39

39 (100%)

0

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

37

37 (100%)

0

Phòng Văn hóa – Thông tin

1

1 (100%)

0

Phòng Tư pháp

214

214 (100%)

0

3. Thống kê những hồ sơ xử lý trễ hạn

Trong tháng 8-2019, đối với cấp sở, ngành tỉnh, không có hồ sơ trễ hạn. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh huyện Châu Thành có 1 hồ sơ trễ hạn của người dân (không nêu lý do).

Người tổng hợp: NGÔ CHUẨN

(Trưởng phòng Kinh tế - Báo An Giang; ĐT: 0909439231; email: ngochuanbaoag@gmail.com)