Nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

06/01/2023 - 04:06

 - Năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được tỉnh An Giang quan tâm, đạt kết quả tốt. Hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

A A

 Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang tập huấn công tác dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền lý luận chính trị, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ngày càng được chú trọng, đổi mới, sáng tạo. BCĐ 35 các cấp kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng tăng cường nắm bắt dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, kích động nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quá trình thực hiện tạo chuyển biến tích cực, nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của các cấp ủy Đảng, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch.

Thường trực BCĐ 35 tỉnh An Giang nỗ lực tham mưu, đề xuất và triển khai hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy; điều phối tốt hoạt động cụ thể của các thành viên, bộ phận giúp việc, nhóm chuyên gia... BCĐ 35 các cấp tăng cường tuyên truyền, ngoài kênh truyền thông chính thống, chú trọng “trận địa” mạng xã hội, nêu gương người tốt, việc tốt trên tất cả lĩnh vực. Đồng thời, đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; kịp thời thông tin về những đối tượng bị xử phạt vì chia sẻ, đăng tải thông tin không đúng sự thật. Tăng cường tuyên truyền, thông tin đầy đủ, chi tiết quy định pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân; xây dựng, chia sẻ bài viết phòng, chống quan điểm sai trái, thông tin xấu độc…

Đặc biệt, các đơn vị thành viên BCĐ 35 các cấp chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, sớm phát hiện vấn đề nảy sinh, dự báo và đưa ra giải pháp đấu tranh, phòng ngừa nhanh nhạy, kịp thời, không để thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo quần chúng chống Đảng, nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh phát huy vai trò tuyên truyền - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch…

Trong năm 2022, công tác tuyên truyền được báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về hoạt động tuyên truyền. Đồng thời, chủ động thông tin, tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, tiêu cực; kịp thời có tin, bài viết, phóng sự, chuyên mục, chuyên trang… định hướng dư luận trước một số thông tin trên mạng xã hội phản ánh không đúng, không đầy đủ.

Các đơn vị thành viên BCĐ 35 tỉnh An Giang thực hiện hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, kịp thời tuyên truyền, định hướng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của tỉnh, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Công tác quản lý, sử dụng Internet, mạng xã hội; ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng ngày càng kịp thời, hiệu quả, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhất là, tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tăng cường “sức đề kháng” và khả năng nhận diện trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Qua đó, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

MINH THƯ

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu